Βιομηχανική Φαρμακευτική

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Φαρμακευτικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3423/τ. Β΄/17-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.industrial-pharmacy.gr/index.php?menu_id=1

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρμακευτικής στο γνωστικό πεδίο της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ» (INDUSTRIAL PHARMACY).

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, προσανατολισμένους στη δημιουργία κατάλληλης ανθρώπινης υποδομής, η οποία θα στηρίξει τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης. Επίσης, αποσκοπεί στη σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την παραγωγική διαδικασία, στην ενίσχυση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις ελληνικές παραγωγικές μονάδες και στην κάλυψη συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων. Στο γνωστικό πεδίο περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με τη μελέτη, σχεδιασμό, μορφοποίηση και τον έλεγχο διασφάλισης ποιότητας μιας φαρμακομορφής καθώς και θέματα κανονιστικών πλαισίων διακίνησης και έγκρισης των φαρμάκων σε Διεθνείς οργανισμούς.

  Σκοπός του Προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Φαρμακευτικών Επιστημών. Παράλληλα, στοχεύει στη σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την παραγωγική διαδικασία και στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων.

  Η εξέλιξη των γεγονότων της τελευταίας δεκαετίας άλλαξε τα δεδομένα επαγγελματικής αποκατάστασης για ένα μεγάλο αριθμό πτυχιούχων των ΑΕΙ. Η κατεύθυνση της Βιομηχανικής Φαρμακευτικής δύναται να προσφέρει στον κάτοχο του διπλώματος όλη αυτή την τεχνογνωσία της εφαρμοσμένης σύγχρονης γνώσης σε θέματα που άπτονται της Φαρμακευτικής και να τον προετοιμάσει για μια θέση εργασίας στη Βιομηχανία. Παράλληλα η εκμάθηση ορισμένων εξειδικευμένων τεχνικών θα του παρέχουν τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (Research & Development) που θεωρείται ένας αναπτυσσόμενος και πολλά υποσχόμενος κλάδος. Έτσι, ένα σημαντικό μειονέκτημα που ενίοτε παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. (έλλειψη πρακτικής κατάρτισης και εξειδίκευσης) δύναται να γίνει πλέον το εφόδιο για την απορρόφησή τους σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας τόσο την Ελλάδα όσο και το Εξωτερικό.

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χημικών Μηχανικών ή συναφών Τμημάτων προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ως και αποφοίτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων πλην των Τμημάτων Φαρμακευτικής, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, εάν οι υποψήφιοι έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Φαρμακευτικής
  Χημείας
  Βιολογίας
  Ιατρικής
  Οδοντιατρικής
  Κτηνιατρικής
  Γεωπονίας
  Χημικών Μηχανικών

 • Σημειώσεις:

  Γραμματειακή υποστήριξη
  κ. Μητροκανέλος Κωνσταντίνος
  Ειδικότητα: Διοικητικός Υπάλληλος
  Τηλέφωνο: 2310 997633
  Γραφείο: 406, 4ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής /Βιολογίας
  E-mail: kmitroka@pharm.auth.gr
  Ωράριο λειτουργίας : 10-2μμ

  κ. Έφη Αλμπάνη
  Ειδικότητα: Διοικητικός Υπάλληλος (με σύμβαση έργου)
  Γραφείο : 213 , 2ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής /Βιολογίας.
  τηλ. 2310-997669
  email: efi-efi@hotmail.com
  Ωράριο λειτουργίας : 10-2μμ ή 4-8μμ