Βιο-Ιατρική Μηχανική – Biomedical Engineer

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Εξ' αποστάσεως, Διά ζώσης Εργαστηριακή/κλινική άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): από 15 μήνες έως 2 έτη

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Ιατρική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 1122/02.04.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.bme-crete.edu.gr/index.php?id=12145

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του ΔΠΜΣ στην «Βιοϊατρική Μηχανική – Biomedical Engineering» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τα απαιτούμενα υψηλά προσόντα για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε απασχόληση στο εν λόγω πεδίο.
  Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ στην «Βιοϊατρική Μηχανική – Biomedical Engineering» θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύνσεις με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, να στελεχώσουν ερευνητικές υποδομές, να εργαστούν στον σχετικό, ραγδαία αναπτυσσόμενο, βιομηχανικό κλάδο, να εργαστούν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως επιστημονικό-τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό.
  Οι σκοποί του ΔΠΜΣ συνοψίζονται ως εξής:
  • Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Χώρας μας καθώς και αντίστοιχων και ισοδύναμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με στόχο την κατανόηση και
  εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων στη BioΙατρική Μηχανική.
  • Η ενίσχυση της έρευνας στο εν λόγω πεδίο με την ένταξη των αποφοίτων του προγράμματος στον εθνικό και τον διεθνή ερευνητικό ιστό.
  • Η επιστημονικό/τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση των αποφοίτων με στόχο την απασχόλησή τους σε εταιρείες ανάπτυξης και διάθεσης ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Η ανάπτυξη της καινοτομίας στα αντικείμενα της BιoΙατρικής Μηχανικής τόσο σε επίπεδο μεγάλων εταιρειών
  όσο και σε επίπεδο νεοφυών επιχειρήσεων.
  • Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων διεθνών συνεργασιών σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
  • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό μέσω της υψηλής εξειδίκευσης του προσωπικού των υγειονομικών φορέων.
  • Η προβολή της Χώρας στο εξωτερικό ως Χώρα παραγωγής και εξαγωγής τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και
  προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρική Μηχανική-Biomedical Engineering» γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού και Επιστημών Υγείας με δεδομένο ότι οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές
  σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την επιτυχή φοίτηση στο ΔΠΜΣ.

  Eligible candidates should hold a degree in:

  • Sciences,

  • Engineering and

  • Health Sciences

 • Ειδικεύσεις:

  Το πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Βιοϊατρική Μηχανική – Master of Science in Biomedical Engineering (BE) 90 πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) (ECTS). To πρόγραμμα παρέχει επίσης την δυνατότητα ειδικεύσεων μέσω ερευνητικής διπλωματικής εργασίας 30 επιπλέον Πιστωτικών Μονάδων στις εξής τρείς θεματικές ενότητες του (modules), ήτοι:
  1. Σύνθεση και Κατασκευή Ιστών, Μοριακή Διαγνωστική και θεραπεία (Biofabrication Molecular Diagnostics and Therapy)
  2. Bιo-Ιατρική Απεικόνιση (Bio-Medical Imaging)
  3. Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Medical Information Systems)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

 • Σημειώσεις:

  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι 15 μήνες. Για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν, κατόπιν αίτησής τους, να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία για εξειδίκευση, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης επεκτείνεται στα δύο ακαδημαϊκά έτη.
  Τα τέλη φοίτησης για το σύνολο του ΔΜΠΣ είναι
  α) €1500 για τους τους προερχόμενους από χώρες του ΕΟΧ φοιτητές και
  β) € 3000 για τους προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΟΧ φοιτητές.
  Το ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική  λαμβάνει χώρα κυρίως στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  Επικοινωνία
  postgradsecr@med.uoc.gr
  τηλ. 2810.39.4526