Τεχνητή Νοημοσύνη

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Πληροφορικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3604/τ.Β΄/27-9-2019 (Κανονισμός), 3436/τ.Β΄/17-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1800

  URL Ιστοσελίδας: https://ai.csd.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και την αναβάθμιση της έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα, ώστε οι απόφοιτοί του να καλύ πτουν με επιτυχία προκηρυσσόμενες θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και να στελεχώνουν Ερευνητικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

  Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» του Α.Π.Θ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την κατάρτιση και ειδίκευση σε αντικείμενα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες:

  α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επιστήμης των Υπολογιστών της ημεδαπής,
  β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής με ισχυρό υπόβαθρο στη Πληροφορική,
  γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική,
  δ) Πτυχιούχοι τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Πληροφορικής
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  Θετικών Επιστημών
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 • Σημειώσεις: