Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc in Artificial Intelligence)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Πόλη: Πειραιάς

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 πλήρης, 6 μερικής φοίτησης

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2924/τΒ/12-7-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: https://msc-data-science.iit.demokritos.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-29

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. αφορά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως διακριτό τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης και των σύγχρονων τεχνολογιών, ακολουθώντας τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις. Δημιουργεί επίσης τις βάσεις στους αποφοίτους του για να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τις υπάρχουσες, καθώς και να αναπτύσσουν νέες και καινοτόμες, μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, προάγοντας την επιστήμη και την τεχνολογία στον ιδιαίτερο και ιδιαίτερα σημαντικό αυτό τομέα.

  Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα καλά αναγνωρισμένο και διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, ενώ αποτελεί διακριτό αντικείμενο σπουδών σε όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της υφηλίου που διαθέτουν τεχνολογική/θετική κατεύθυνση σπουδών.

  το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών την Τεχνητή Νοημοσύνη
  αποσκοπεί στο να:
  προσδώσει την απαραίτητη γνώση και ικανότητες στους φοιτητές του ώστε
  να αξιοποιούν υπάρχουσες και να αναπτύσσουν νέες/καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης,
  αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν,
  κατανοώντας και αναγνωρίζοντας τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης των τεχνικών και
  μεθόδων σε σχέση πάντοτε με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν,
  Γνωρίζοντας και αξιολογώντας τα ζητήματα ηθικής και με με γνώμονα τη χρηστή χρήση της
  τεχνολογίας,
  προάγοντας την επιστήμη για την ωφέλεια του ανθρώπου.
  II-MSc AI Univ. of Piraeus © – 2022. All rights reserved.

  Στόχοι
  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να εκπαιδεύσει επιστήμονες που σχεδιάζουν,αναπτύσσουν, και εφαρμόζουν:
  i. μεθόδους μηχανικής μάθησης, με στόχο την στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμόαυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων,
  ii. μεθόδους αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής,
  iii. μεθόδους ανάπτυξης ευφυών πρακτόρων και ρομποτικών συστημάτων,
  iv. μεθόδους συνδυαστικής βελτιστοποίησης,
  v. μεθόδους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
  για την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης
  δραστηριότητας και επιστήμης, σε ένα περιβάλλον διάδρασης μεταξύ ερευνητικών θεμάτων καιπεδίων εφαρμογής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  To  ΔΠΜΣ απευθύνεται σε κατόχους τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου προς το αντικείμενο του Προγράμματος, της ημεδαπής ή
  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ