Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών & Διαδίκτυο των Πραγμάτων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: Τεχνολογίας

  Τμήμα: Ψηφιακών Συστημάτων

  Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2682/24.06.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://csiot.ds.uth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Έμφαση δίνεται στις αρχές λειτουργίας, στη μοντελοποίηση και τις μελέτες επίδοσης, καθώς και στις εφαρμογές αυτών σε σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες.

  Τα γνωστικά αντικείμενά του ΠΜΣ , που ήδη διαμορφώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις τεχνολογικές εξελίξεις και την βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών, ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Διακίνηση Πολυμεσικού Περιεχομένου (Multimedia Content Delivery)
  • Συστήματα και τις Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT Systems and Technologies)
  • Υπολογιστική και Δικτύωση Νέφους – Ομίχλης (Cloud and Fog Computing and Networking)
  • Ασφάλεια Δικτυοκεντρικών Συστημάτων (Networked Systems Security)
  • Τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων (Embedded systems technologies)
  • Συστήματα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών (Sensors and actuators Systems).

  Το ΠΜΣ εμβαθύνει στις περιοχές των επικοινωνιών που αφορούν στη δημιουργία υποδομών ασύρματης ή ενσύρματης δικτύωσης μικρής και μεγάλης κλίμακας τόσο στον κορμό (backbone) όσο και στα άκρα (edge). Παρέχει ουσιαστικές γνώσεις για την σχεδίαση και ανάπτυξη δικτύων επικοινωνιών με εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίων (QoS Networking) με εργαλεία στην αιχμή της τεχνολογίας όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Εξειδικεύεται στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) με στόχο την παροχή γνώσεων για την αποτελεσματική υλοποίησή τους (embedded systems, sensors and actuators, edge computing) αλλά και την ασφαλή και αξιόπιστη διαδικτύωση των τεχνολογικών αντικειμένων που μας περιβάλλουν (συσκευές, οχήματα, όργανα κλπ) τόσο σε προσωπικό/οικιακό όσο και σε βιομηχανικό περιβάλλον.

  Το ΠΜΣ παρέχει εξειδίκευση στην περιοχή του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) με στόχο την παροχή γνώσεων για την αποτελεσματική υλοποίησή τους (embedded systems, sensors and actuators, edge computing) αλλά και την ασφαλή και αξιόπιστη διαδικτύωση των τεχνολογικών αντικειμένων που μας περιβάλλουν (συσκευές, οχήματα, όργανα κλπ.) τόσο σε προσωπικό/οικιακό όσο και σε βιομηχανικό περιβάλλον.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι.: α) Τμημάτων Πληροφορικής, β) Τμημάτων Θετικών Επιστημών, γ) Πολυτεχνικών Τμημάτων και ισοδύναμων τμημάτων του εξωτερικού των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., δ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων με συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. και ε) απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
  H τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
  1. Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (30%),
  2. Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του Π.Μ.Σ. (15%),
  3. Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ. (10%),
  4. Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες
  σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ. (15%),
  5. Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας (10%),
  6. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (5%),
  7. Γνώση χρήσης Η/Υ (5%),
  8. Συστατικές Επιστολές (συνολικά) (5%), και
  9. Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π.) (5%)

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων». Δεν προβλέπονται διακριτές ειδικεύσεις.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  email (Γραμματεία): secrypms@uth.gr
  email (ΠΜΣ): msc-csiot-ds@uth.gr
  web: https://csiot.ds.uth.gr/
  Τηλ: 2410 684708-709