Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (MBA in Strategic Management and Competitiveness)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Διά ζώσης, Εξ'αποστάσεως, Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 198 Β΄2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.econ.uoa.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΜΒΑ Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management)» –το οποίο  αποτελεί συνέχεια για 6η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ»-  είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας την κουλτούρα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία διευθυντικών στελεχών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ικανών να αντιλαμβάνονται τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές, αξιοποιώντας και αναβαθμίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων/οργανισμών που υπηρετούν. Το Πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει διευθυντικά στελέχη που θα αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες οικονομικές και διοικητικές/στρατηγικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία και είναι κατάλληλο για εκείνους που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, ή  αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,  ή επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά/λογιστικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

  Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΜΒΑ Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Competitiveness and Development Strategies) (πρώην Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών – Competitiveness Strategy of Countries and Regions)» είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στρατηγικής ανταγωνιστικότητας κρατών και περιφερειών, για τη στελέχωση επιτελικών θέσεων στρατηγικού σχεδιασμού, μέσω της κατανόησης, αντλώντας από την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία, αφενός των παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται και επιδρούν στο σχεδιασμό, στην άσκηση και στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών και αφετέρου των δυνατοτήτων και των περιορισμών των μέσων άσκησης αναπτυξιακών στρατηγικών, στην κατεύθυνση της πρότασης ρεαλιστικών και δημοσιονομικά συνεπών στρατηγικών, συμβατών με τις αναπτυξιακές ανάγκες και ενταγμένων στις αναπτυξιακές στοχεύσεις των κρατών και των περιφερειών, στο πλαίσιο μιας αέναης διαδικασίας μελέτης, ανάλυσης, σύνθεσης, συμμετοχής και συνεργασίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠ.Μ.Σ. «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠ.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ή η σχετική  του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠ.Μ.Σ., καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management)
  2. Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών (Competitiveness Strategy of Countries and Regions)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
  Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Η Γραμματεία του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΜΒΑ-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα” στεγάζεται στο Γρυπάρειο Μέγαρο επί της οδού Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 519, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59.

  Ώρες επικοινωνίας με την Γραμματεία: Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 12:00-16:00.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3689456, 210-3689295

  E-mail: sda@econ.uoa.gr

  Προσωπικό Γραμματείας
  Για την Ειδίκευση «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Strategic Management): Αλέξης Φούντας, Γεωργία Μανωλιουδάκη

  Για την Ειδίκευση «Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών» (Competititveness Strategy of Countries and Regions):Αλέξης Φούντας

  Για οποιαδήποτε άλλα θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Συντονίστρια του ΔΠΜΣ, κα. Παρασκευή Μπουφούνου, Επικ. Καθηγήτρια ΤΟΕ-ΕΚΠΑ (pboufounou@econ.uoa.gr)