Στρατηγικές Σπουδές (Strategic Studies)

 • Ίδρυμα: ΑΛΛΟ

  Άλλο Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ(Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.)

  Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ

  Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Δια ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 πλήρης,

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Νομική,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4229/10.08.2022

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1000

  URL Ιστοσελίδας: https://law.auth.gr/adispo/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του Κοινού Π.Μ.Σ. είναι οι Στρατηγικές Σπουδές. Σκοπός του Προγράμματος αυ-
  τού είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο των Στρατηγικών Σπουδών σε δυο
  επίπεδα: Στο επίπεδο των γενικών γνώσεων, όπου, πλάι στις παραδοσιακές γνώσεις διεθνούς δικαίου, διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής, έρχονται να προστεθούν απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την Διεθνή Οικονομία
  και την Ευρωπαϊκή Άμυνα, καθώς και -σε επίπεδο κατευθύνσεων- τους τομείς αιχμής της Ενέργειας και των Νέων
  Τεχνολογιών (ICT).

  Στο επίπεδο των ειδικών διοικητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να αποκτήσουν οι αξιωματικοί που θα κληθούν να καταλάβουν υψηλές θέσεις ευθύνης στο στράτευμα στη συνέχεια της σταδιοδρομίας τους, προσφέρονται μαθήματα στρατηγικής, ηγεσίας, management, διαχείρισης κρίσεων, επίλυσης διαφορών και διαπραγματεύσεων και σε επίπεδο κατεύθυνσης μια συγκροτημένη εκπαίδευση στη διοίκηση έργου (project management).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Κοινό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί σπουδαστές και απόφοιτοι της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ανω-
  τάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:
  Ομάδα Α: Το σύνολο των σπουδαστών της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.
  Ομάδα Β: Περιλαμβάνει τους Αξιωματικούς των παρακάτω κατηγοριών:

  ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Περιλαμβάνονται οι προερχόμενοι από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ, ΚΣ) Αξιωματικοί σπουδαστές της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της ΑΔΙΣΠΟ, οι οποίοι συμμετέχουν στο Κοινό ΠΜΣ με πλήρη κάλυψη των εξόδων φοίτησήςτους (διδάκτρων) από το ΓΕΕΘΑ.

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Περιλαμβάνονται οι Αξιωματικοί σπουδαστές της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς ή παλαιότερων εκπαιδευτικών σειρών της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ., οι οποίοι συμμετέχουν στο Κοινό Π.Μ.Σ. με έξοδα που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους ίδιους μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό που καταβάλλει το ΓΕΕΘΑ για τον κάθε σπουδαστή της πρώτης κατηγορίας.

  ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Περιλαμβάνει το προσωπικό των ΕνόπλωνΔυνάμεων που συμμετέχει στο Κοινό Π.Μ.Σ. με υποτροφίες σύμφωνα με τους νόμους που καθορίζουν τα περί υποτροφιών.


  Ομάδα Γ: Απόφοιτοι Αξιωματικοί της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. που δεν συμμετείχαν στο Κοινό Π.Μ.Σ., δικαιούνται να εγγρα-
  φούν στο Κοινό Π.Μ.Σ., μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων Γενικών Επιτελείων, και υπάγονται στην ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές». Το
  Πρόγραμμα αυτό έχει τρεις (3) κατευθύνσεις/ειδικεύσεις:
  (α) Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη,
  (β) Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες (ICT) και
  (γ) Διοίκηση Έργου (Project Management).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ(Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.)