Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας (MSc in Strategies of Developmental and AdolescentHealth )

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3825 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.youth-msc.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τις Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες της Υγείας και άλλους ειδικούς – επαγγελματίες (ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες που έρχονται αντιμέτωποι με σχετικά ζητήματα). Είναι σημαντικό όσοι πλαισιώνουν τα παιδιά και τους εφήβους στη ηλικιακή αυτή φάση, να έχουν τα εφόδια προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν κατάλληλα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα εφήβων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις σημαντικότερες για τον περιορισμό της νοσηρότητας των ενηλίκων του μέλλοντος.
  Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
  1. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
  2. Να έχουν εξειδίκευση στην προσαρμογή της ηλικιακής ομάδας των παιδιών και των εφήβων στο σχολικό πλαίσιο.
  3. Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το παιδί και τον/την έφηβο/η (σχολείο, οικογένεια, υγεία) και να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στη περίοδο αυτή της ζωής τους.
  4. Να πλαισιώνουν, οργανώνουν και συντονίζουν υπηρεσίες αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας.
  5. Να κρίνουν και να αξιολογούν το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους εφήβους στα πλαίσια ομάδων-δομών.
  6. Να κατέχουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας τόσο με το παιδί και τον έφηβο/η όσο και με το οικογενειακό του περιβάλλον, που συχνά συμπάσχει, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.
  7. Να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελματικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό φορτίο που συνεπάγεται το λειτούργημα τους.
  8. Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν σε επιστημονικό επίπεδο.
  9. Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων και της οικογένειας με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων.
  10. Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία στην επίλυση επιστημονικών προβλημάτων.
  11. Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης.
  12. Να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ηλικιακής ομάδας (παιδιού ή εφήβου) στην οποία απευθύνεται η παρέμβαση.
  13. Να δρουν αυτόνομα σε επαγγελματικό επίπεδο.
  14. Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστημονική έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή επιστημονικού έργου, όσο και την κριτική αποτίμηση της ποιότητας του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.
  15. Να μελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν τα ζητήματα που τίθενται κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που τις αναδεικνύουν.
  16. Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
  17. Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της αναπτυξιακής και εφηβικής ιατρικής, καθώς επίσης και της σχολικής ψυχολογίας.
  18. Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρμογής θεωριών και μεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειµένου (Τµήµατα Επιστηµών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών) της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής σύµφωνα µε το σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο 4 ν.3685/2008. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι υπότροφοι και µέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύµφωνα µετην παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Αναπτυξιακή και Εφηβική Ιατρική και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους – (Developmental and Adolescent Medicine and Development of Health Services for Children and Adolescents)
  2. Εκπαίδευση – Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους (Education –Psychosocial Health and Development of Services for Children and Adolescents)

 • Σημειώσεις:

  Γραµµατεία Π.Μ.Σ. (κος Αριστείδης Λορέντζος & κα Βασιλική Μπούµπα – Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ),
  Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/µίου Αθηνών, Παράρτηµα Νοσοκοµείου Παίδων “Π & Α Κυριακού”, Μεσογείων 24,
  6ος όροφος, Γραφείο 603, Γουδή, 115 27 Αθήνα.
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-7710824, 213 2009806,
  2132009805 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00).