Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Τμήμα: Ιστορίας & Εθνολογίας

  Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2245/15-06-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1700

  URL Ιστοσελίδας: http://localhistory.he.duth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2021-2022

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Π.Μ.Σ.

  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,   στην υψηλού επιπέδου   εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

  Ειδικότερα, αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και στην παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της Ιστορίας μέσα από τη διεπιστημονική της προσέγγιση από συγγενείς προς την Ιστορία επιστήμες, όπως η Λαογραφία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Βιολογική Ανθρωπολογία, η Δημογραφία, η Αρχαιολογία, η Ιστορία της Τέχνης, η Διδακτική της Ιστορίας και η Ανθρωπογεωγραφία.

  Στόχοι του Π.Μ.Σ.

  Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας του πεδίου της τοπικής ιστορίας και ο καταρτισμός των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της λαογραφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της βιολογικής ανθρωπολογίας, της δημογραφίας, της ανθρωπογεωγραφίας και της διδακτικής της ιστορίας.

  Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:

  • η εξειδίκευση πτυχιούχων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ ή άλλων Τμημάτων στη χρήση διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης των ιστορικών φαινομένων, με έμφαση στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η εμβάθυνση των γνώσεων που απέκτησαν σε προπτυχιακό επίπεδο,
  • η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης είτε μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε μέσω της συνεργασίας τους με ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό ή το διεθνή χώρο,
  • η εξειδίκευση διορισμένων ή αδιόριστων εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση προγραμμάτων τοπικής ιστορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων και διαθεματικών προσεγγίσεων στο σχολείο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ελληνικών AEI συμπεριλαμβανομένων του Ε.Α.Π και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων των Α/ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, οι οποίοι πληρούν ειδικά συμπληρωματικά κριτήρια που ορίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Ν.4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ιστορία» με την ακόλουθη ειδίκευση:
  α) Τοπική Ιστορία.

 • Σημειώσεις:

  Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης στο 35% των μαθημάτων με χρήση ιδρυματικών συστημάτων τηλεδιάσκεψης.

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pmstidp@he.duth.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310-39463