Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση- Digital Innovation & Mangement

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2510/24.06.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: http://dima.upatras.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-2027

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είναι διεπιστημονικό και θεραπεύει τα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
  Σκοπός του προγράμματος
  Α. Ειδίκευση ψηφιακού μάρκετινγκ:
  Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι, να αποκτήσουν οι απόφοιτοι όλες τις καινοτόμες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στο ψηφιακό μάρκετινγκ και να καταστούν ικανοί να διερευνούν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του μεγάλου όγκου των καταναλωτών με στόχο να σχεδιάζουν, να υλοποιούν έρευνες αγοράς και να αξιολογούν καμπάνιες μάρκετινγκ, με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Οι απόφοιτοι με την βοήθεια της νευροεπιστήμης θα είναι ικανοί να γνωρίζουν τους τρόπους επηρεασμού των καταναλωτών, θα μπορούν να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες, ενώ παράλληλα θα διαθέτουν το κατάλληλο γνωσιακό υπόβαθρο για τη λήψη ορθών αποφάσεων μάρκετινγκ καθώς και όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες για μια επιτυχή καριέρα στον
  τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
  Πιο συγκεκριμένα σκοπός της ειδίκευσης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν:
  1. τις καινοτόμες τεχνικές και εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ,
  2. το στρατηγικό σχεδιασμό του ψηφιακού μάρκετινγκ ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας,
  3. τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  4. τα Επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού επιχειρείν,
  5. την χρήση εργαλείων εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων ηλεκτρονικού επιχειρείν,
  6. τη συγκρότηση υποδομής για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της ηλεκτρονικής διαφήμισης,
  7. τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού στο αντικείμενο της ειδίκευσης,
  8. την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο της ειδίκευσης.
  Β. Ειδίκευση ψηφιακής διακυβέρνησης:
  Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι, να αποκτήσουν οι απόφοιτοι όλες τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης και διοίκησης των Πληροφοριακών Συστημάτων που σχετίζονται με τη Δημόσια Διοίκηση, στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη μείωση του κόστους, στην εξοικονόμηση χρόνου, και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών, εταιρειών και οργανισμών. Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα εφοδιαστούν με όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες που άπτονται σε θέματα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
  Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της ειδίκευσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν:
  1. εξειδικευμένες οργανωσιακές στρατηγικές Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την εφαρμογή τεχνικών ψηφιακής μετάπτωσης διαδικασιών στο Δημόσιο τομέα,
  2. τη διοίκηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής δημοκρατίας, ηλεκτρονικής διαβούλευσης και συμμετοχής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υγεία και στη δικαιοσύνη,
  3. τη χρήση τεχνικών υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ηλεκτρονικών υπογραφών, καθώς και την ασφάλεια υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  4. τη διαχείριση της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και την προστασία κατά της παραβίασης της ιδιωτικότητας, μέσα από τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  5. την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  6. την επικοινωνία, τη συνεργασία και την παρουσίαση, για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία σε υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα,
  7. τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού στο αντικείμενο της ειδίκευσης,
  8. την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο της ειδίκευσης.
  Η σύνθεση των επιστημών της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πληροφορικής, προσδίδει στους συμμετέχοντες των δύο κατευθύνσεων, γνώσεις και ικανότητες στα πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τους καθιστά ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοίκησης του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στο Δημόσιο Τομέα.
  Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς στελεχών, εφοδιασμένης με σύγχρονη διοικητική-τεχνολογική σκέψη. Μια γενιά ικανή να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ψηφιακού μάρκετινγκ, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της νέας ψηφιακής εποχής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ(Πανεπιστημίου, ΤΕΙ), ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» [Master of Science (MSc) in “Digital Innovation and
  Management”] με δυο τίτλους, ανάλογα με την ειδίκευση που έχει ακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής.
  1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Digital Innovation and Management – Digital Marketing)
  2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Digital Innovation and Management – e-Government)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι
  263 34 Πάτρα
  Πληροφορίες καθημερινά κα Βότση Σοφία (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) από 9:00 έως 14:00.
  Τηλ: 2610369203
  email: svotsi@upatras.gr