Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Πληροφορικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3843/17-10-2019 (Κανονισμός), 3648/τ Β΄/27-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1800

  URL Ιστοσελίδας: https://dmci.csd.auth.gr/%20

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η δημιουργία καταρτισμένων στελεχών σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στους τομείς των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και η αναβάθμιση της έρευνας στους προαναφερθέντες τομείς, ώστε να καλυφθούν με επιτυχία θέσεις εργασίας του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.

  Οι Σκοποί του Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, που εγγυώνται την ειδίκευση στα αντικείμενα των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες: α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, β) Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Θετικών Επιστημών
  Πληροφορικής
  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Ειρήνη Τρίκκα

  eitrikka@csd.auth.gr 
  τηλ. 2310998930