Προστασία Μνημείων

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3304 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στη θεωρία, στη μεθοδολογία, στις τεχνικές
  και στην τεχνολογία της Προστασίας Μνημείων και ειδικότερα της Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών
  Κτιρίων και Συνόλων και των Υλικών και Επεμβάσεων
  Συντήρησης.
  Το γνωστικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται από διεπιστημονική προσέγγιση, που καλύπτεται από τη συμμετοχή διδασκόντων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  ΕΜΠ, Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Πολιτικών Μηχανικών
  ΕΜΠ, Αγρονόμων και Τοπογράφων ΕΜΠ καθώς και άλλων ειδικών εξωτερικών διδασκόντων των ως άνω ειδικοτήτων και Αρχαιολόγων, Ιστορικών κ.λπ.
  Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με την προοπτική διαρκούς εκσυγχρονισμού με σκοπό να εξυπηρετεί διαχρονικά μια σημαντική ανάγκη του ελληνικού χώρου, που είναι
  η διατήρηση και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής
  κληρονομιάς και των μνημείων του τόπου, που προβάλλουν την ιστορική του ταυτότητα και συμβάλλουν στην
  κοινωνική αυτογνωσία. Η διατήρηση και ανάδειξη αυτή,
  ιδιαίτερα σήμερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης και
  προσπάθειας προσέλκυσης πολιτιστικού τουρισμού,
  είναι επιτακτική.
  Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση
  και ειδίκευση στο πεδίο «Προστασία Μνημείων», στις
  κατευθύνσεις (α) «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» και (β) «Υλικά και Επεμβάσεις
  Συντήρησης».
  Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι (α) η διεπιστημονική εμβάθυνση και ειδίκευση διπλωματούχων Μηχανικών ή και
  άλλων πτυχιούχων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων Ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων,
  στις μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας, συνεργασίας και αντιμετώπισης των αντικειμενικά πολυδιάστατων προβλημάτων της «Προστασίας Μνημείων», ώστε να καλύψουν
  με επάρκεια τις ανάγκες του Δημοσίου, του Κοινωνικού
  και Ιδιωτικού Τομέα, (β) η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων
  επιστημόνων, ώστε αυτοί να καθίστανται ικανοί για την
  παραγωγή νέας γνώσης.
  Δευτερεύοντες σκοποί του ΔΠΜΣ είναι (α) η ανάπτυξη διεπιστημονικών διαδικασιών ΔΠΜΣ στο επίπεδο
  της συνεργασίας Τομέων, Τμημάτων, Σχολών και Πανεπιστημίων, (β) η στελέχωση της δημόσιας διοίκησης
  και της ελεύθερης αγοράς με επιστήμονες ειδικούς
  στη συντήρηση και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής
  και πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντός
  της, (γ) η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, (δ) η
  συμβολή στην αναπτυξιακή διαδικασία με καινοτόμες
  τεχνικές και τεχνολογίες προστασίας, ανάδειξης και
  αξιοποίησης του αρχιτεκτονικού, πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών
  δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονικής προσέγγισης, που καλύπτεται από το σύνολο των
  συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  (Α) Κατεύθυνση «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων», και
  (Β) Κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών