Πολιτική Οικονομία (Political Economy)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης,

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Πολιτικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3959 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: http://mscpoliticaleconomy-uoa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική Οικονομία» έχει ως αντικείμενο τις σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πολιτική Οικονομία. Ειδικότερα, το ΠΜΣ στην «Πολιτική Οικονομία» στοχεύει στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού που παρατηρείται και στα
  προπτυχιακά αλλά κυρίως στα υφιστάμενα μεταπτυχιακά προγράμματα στη χώρα μας και αυτό είναι η συστηματική διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης πέρα από τις όποιες περιορισμένες εκδοχές της κυρίαρχης νεοκλασικής σχολής οικονομικής σκέψης. Η ανάγκη διδασκαλίας της
  Πολιτικής Οικονομίας ως ετερόδοξης εναλλακτικής οικονομικής θεωρίας δεν απορρέει από κάποιον ακαδημαϊκό σχολαστικισμό, αλλά από το γεγονός ότι η  πρόβλεψη, ερμηνεία και διαχείριση οικονομικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
  Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ στην Πολιτική Οικονομία προωθεί από θέση αρχής την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και του ρεαλισμού στην οικονομική επιστήμη, τη στενή σύνδεση και επαφή με το κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι, καθώς και τη διαρκή αποτίμηση των διαφορετικών προσεγγίσεων σε θεμελιώδη οικονομικά ζητήματα, τόσο στο εσωτερικό της ετερόδοξης οικονομικής θεωρίας/Πολιτικής Οικονομίας όσο και απέναντι στα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα. Ταυτόχρονα ενθαρρύνει την έρευνα, τη μελέτη και παρουσίαση νέων προοδευτικών ρευμάτων που ανακύπτουν στη διεθνή βιβλιογραφία, συμβάλλοντας έτσι και στη διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Παρά την ουσιαστική παρουσία των ετερόδοξων οικονομικών προσεγγίσεων στο δημόσιο διάλογο ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η μειοψηφούσα θέση και σε ορισμένες περιπτώσεις η παντελής απουσία τους στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Α κύκλος σπουδών), τις έχει περιορίσει στο περιθώριο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας.
  Συνεπώς, το ΠΜΣ στην Πολιτική Οικονομία εκτός των άλλων στοχεύει στην αποκατάσταση της σημασίας που έχουν ορισμένες αποκλειόμενες οικονομικές προσεγγίσεις καθώς και στη διασφάλιση ενός δημοκρατικού, πλουραλιστικού πλαισίου διεξαγωγής της δημόσιας συζήτησης. Καταλήγοντας, το ΠΜΣ στην Πολιτική Οικονομία συνιστά ένα αναγκαίο βήμα για την παρουσία της εναλλακτικής οικονομικής σκέψης μεταπτυχιακού
  επιπέδου και της διατήρησης και ανάπτυξης του κοινωνικού περιεχομένου της Οικονομικής Επιστήμης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων οικονομικών, νομικών, κοινωνικών, πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, για τους οποίους απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Πολιτική Οικονομία». Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Επικοινωνία

   Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, 10559 Αθήνα.
   210 3689 813
   210 3689 804