Πολεοδομία και Χωροταξία

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3304 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας
  γνώσης στην μελέτη και τον σχεδιασμό του χώρου σε
  διάφορες κλίμακες (πόλη, περιφέρεια, εθνικός χώρος,
  EE). Ως προς το εύρος, το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος εκτείνεται στα πεδία της πολεοδομίας και
  χωροταξίας, του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, των χωρο-κοινωνικών μεταβολών, των θεωρητικών
  εμβαθύνσεων στη μελέτη της πόλης, στον σχεδιασμό
  του χώρου στην Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και σε
  μεθοδολογικές προσεγγίσεις της μελέτης και του σχεδιασμού της πόλης και του χώρου.
  Ο σκοπός του προγράμματος είναι:
  (α) η διεπιστημονική κατάρτιση σε θέματα μελέτης
  και σχεδιασμού του χώρου καθώς και η κατάρτιση σε
  διαφορετικές μεθοδολογίες ανάλυσης και έρευνας,
  (β) η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης και για να
  συμβάλλουν στην εφαρμογή και εξέλιξη των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων τόσο στο δημόσιο όσο
  και στον ιδιωτικό τομέα και,
  (γ) η υποβοήθηση νέων επιστημόνων που θέλουν να
  συνεχίσουν σε περαιτέρω έρευνα ως υποψήφιοι διδάκτορες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών