ΠΜΣ μέσω Έρευνας: Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Πόλη: ΛΕΣΒΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Φυσικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3062/31.07.2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://ics.aegean.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό ερευνητικής κατάρτισης νέων επιστημόνων ενισχύοντας την ικανότητά τους να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. Το προτεινόμενο ΠΜΣ αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και
  πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφορικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το αντικείμενο των σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει: (α) κατά το πρώτο εξάμηνο, κύκλο μαθημάτων που παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για έναν ερευνητή στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής, επικεντρώνοντας σε μεθοδολογίες έρευνας και σε
  εξειδικευμένες θέματα Ευφυών Συστημάτων, (β) στο δεύτερο και το τρίτο εξάμηνο, την επιλογή ενός ερευνητικού θέματος από κάθε σπουδαστή/στρια υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ με εξειδίκευση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ο οποίος/α θα είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία και καθοδήγηση του/της φοιτητή/τριας σε όλα τα απαραίτητα στάδια έρευνας (βιβλιογραφική ανασκόπηση, κριτική επιλογή, διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος, σχεδιασμός και υλοποίηση της επίλυσής του προβλήματος, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και αναγνώριση ανοικτών ζητημάτων προς μελλοντική επίλυση. Στα δύο τελευταία εξάμηνα ο στόχος πλαισιώνεται με συγγραφή επιστημονικών άρθρων τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε διεθνές συνέδριο και σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές αντίστοιχα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων με την Πληροφορική Τμημάτων ή Σχολών καθώς και διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών και Πληροφορικής της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του ΤΠΤΕ βάση συγκεκριμένων κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 7.

 • Σημειώσεις:

  Διεύθυνση
  Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων,
  Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

  Πληροφορίες

  Διευθυντής:
  καθ. Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος
  Τηλ.: 22510 36601
  E-mailcanag@aegean.gr

  Γραμματεία:
  Δημοπούλου Έφη
  Τηλ.: 22510 36606
  Fax: +30 22510 36609
  E-mailculturaltec.ics@aegean.gr