Παθολογία της Κύησης (High Risk Pregnancy)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4317 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2800

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/school/uploads/PMS_IATRIKIS/FEK_IDRYSIS/PATHOLOGIA_TIS_KYISIS_4317_18.pdf

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Παθολογία της κύησης» στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και εξειδίκευση στην παθολογία της κύησης, ένα ευρύ και εξελισσόμενο τομέα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας και πολλών άλλων κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των επιπλοκών της κύησης. Εξειδικευμένη γνώση του θέματος θεωρείται διεθνώς αναγκαία για την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση των εγκύων και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των επιπλοκών. Πρέπει να σημειωθεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 15% των κυήσεων εμφανίζει επιπλοκές στις οποίες αποδίδεται η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.
  Μέσω της υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής
  Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις πρόσφατες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Παθολογία της Κύησης» αποκτούν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, τεχνογνωσία και εμπειρία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης μαιευτικής.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η
  • Εκπαίδευση στο πεδίο της παθολογίας της κύησης, η οποία θεωρείται αναγκαία για την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση της κύησης καθώς και τη πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών.
  • Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην «Παθολογία της Κύησης».
  • Απόκτηση εφαρμοσμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες στον τομέα.
  • Προαγωγή της έρευνας σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο.

  Οι απόφοιτοι ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα θα μπορούν:
  • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
  • Να στελεχώσουν Μαιευτήρια, Γυναικολογικές κλινικές, Μονάδες Εμβρυομητρικής Ιατρικής και άλλες δομές υγείας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
  • Να αποκτήσουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ως υποψήφιοι
  διδάκτορες.
  • Να απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών, άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, κ.λπ.) όπως και απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κ.λπ.) με σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας και άλλων επιστημών υγείας) καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ» (MSc in High Risk Pregnancy).

 • Σημειώσεις:

  Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του Π.Μ.Σ, μετά από συνέντευξη.