Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

  Τμήμα: Ανθρωπιστικών Επιστημών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 έτη

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Θρησκεία και Θεολογία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2009/Β/5-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3250

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/annual/orthodox-christian-theology/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η σύγχρονη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν την ιστορική πορεία και εξέλιξη των μορφών της Ορθόδοξης Χριστιανικής θεολογικής σκέψης και δράσης στα πλαίσια των πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών κοινωνιών, παρέχοντας ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση των τρόπων χρήσης των μορφών αυτών από τους ανθρώπους της κάθε εποχής.

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων θα να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν:

  • Τις ιστορικές απαρχές του Χριστιανισμού και τις σχέσεις του με τα ευρύτερα κοινωνικοπολιτικά και φιλοσοφικά περιβάλλοντα.
  • Τη διαμόρφωση των κυρίαρχων θρησκευτικών αντιλήψεων (δογμάτων) και τις διαφοροποιήσεις τους στο εσωτερικό των θρησκευτικών κοινοτήτων.
  • Την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση και το ρόλο της στη διαμόρφωση των επί μέρους εθνικών Εκκλησιών, αλλά και την ανάπτυξη των διορθοδόξων σχέσεων.
  • Την επιρροή του Χριστιανισμού στη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών και των πολιτισμικών παραδόσεων.
  • Τις ιστορικές σχέσεις του Χριστιανισμού με άλλες θρησκείες, όπως την Εβραϊκή και το Ισλάμ, αλλά και τις σχέσεις των Ορθόδοξων εκκλησιών με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και τις Προτεσταντικές θρησκευτικές κοινότητες και εκκλησίες.
  • Τη διαλεκτική συνάντηση της Ορθόδοξης θεολογίας με σύγχρονα επιστημονικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των Επιστημονικών Πεδίων.

  Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής ή της Γαλλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
  Για τους αλλοδαπούς κρίνεται υποχρεωτική η Βεβαίωση Ελληνομάθειας, η οποία χορηγείται από το Διδασκαλείο της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
  Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και της αλλοδαπής, όταν είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε., ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

  *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 • Σημειώσεις:

  Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
  Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367317
  Εmail: orth@eap.gr