Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

 • Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

  Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Ε.Φ.Π.)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Περιβαλλοντικές επιστήμες,Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2260/15-06-2018, τ. Β΄

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://efp.aua.gr/el/node/802

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αφορά ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στη Φυτοπροστασία και στο Περιβάλλον που διασυνδέει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. έχει στόχο τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων Φυτοπροστασίας και της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος στη χώρα μας, αλλά και στα πλαίσια των υποχρεώσεων που δημιουργούνται διεθνώς στον τομέα της Φυτοπροστασίας και του Περιβάλλοντος με σκοπό την:
  (1) Προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής,
  (2) Παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ασφάλειας ποιοτικών προϊόντων,
  (3) Μείωση του κόστους των προϊόντων,
  (4) Προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,
  (5) Υψηλού επιπέδου Εξειδίκευση Γεωπόνων – Φυτοπροστασίας σε επαγγελματικό επίπεδο και σε θέματα της Αγοράς.
  Τα επιμέρους αντικείμενα τα οποία συνθέτουν το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι:
  1. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης διάγνωσης εχθρών και ασθενειών των φυτών και φυτικών προϊόντων
  2. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών των σημαντικότερων καλλιεργειών της χώρας μας
  3. Ανάπτυξη και ορθολογική εφαρμογή και διαχείριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων
  4. Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στη φυτοπροστασία
  5. Παρουσίαση συστημάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος
  6. Σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης εντόμων υγειονομικής σημασίας
  7. Παρουσίαση δικτύου πληροφόρησης σε θέματα φυτοπροστασίας. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις επιστήμες και τα σύγχρονα συστήματα της προστασίας των φυτών, καθώς και της προστασίας του
  αγροτικού, αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
  Επίσης, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
  α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής με γνώμονα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος
  β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας, ασφαλών αγροτικών προϊόντων και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  1. “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr