Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Νομική

  Τμήμα: Νομικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Νομική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4198/τ.Β΄/25-9-2018, 1823/τ.Β΄/23-5-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://financialcrime.law.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η μελέτη και η έρευνα του νομικού πλαισίου που αφορά εν γένει στην οικονομική εγκληματικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο παραπάνω πεδίο και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτό, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

  Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει δικηγόρους για το χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με την οικονομική εγκληματικότητα στην Ελλάδα, δικαστικούς λειτουργούς που χειρίζονται ως εισαγγελείς ή δικαστές τέτοιου είδους υποθέσεις, στελέχη οικονομικών υπηρεσιών του κράτους ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και ανώτερα στελέχη της αστυνομίας που ασχολούνται με τη διαλεύκανση του οικονομικού εγκλήματος και τέλος στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που ασχολούνται επαγγελματικά ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διερεύνηση υποθέσεων οικονομικής εγκληματικότητας στο εργασιακό τους περιβάλλον.

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Νομικής

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Νομικής ΔΠΘ

 • Σημειώσεις: