Ναυτιλία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

  Τμήμα: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3464/τΒ/21.08.2018, Τεύχος B’ 1728/06.05.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6900

  URL Ιστοσελίδας: https://www.unipi.gr/unipi/el/school-mi-mps.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2029-2030

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping), παρέχει θεωρητικές και
  πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Οικονομικής, και της Οργάνωσης και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Λιμένων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  Σκοπός του Προγράμματος είναι:
  • Να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική γνώση σε διασυνδεδεμένα αντικείμενα που αφορούν τη Ναυτιλιακή και Λιμενική Βιομηχανία τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.
  • Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στους Τομείς της Ναυτιλίας.
  • Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της
  Ναυτιλιακής και Λιμενικής Βιομηχανίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  • Να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του
  ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την προθεσμία εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping).

 • Σημειώσεις:

  Στο τρίτο εξάμηνο προβλέπεται επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (16 εβδομάδων) σε μέχρι 25 φοιτητές βάσει συνολικής ακαδημαϊκής επίδοσης ή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

  Η δυνατότητα μερικής φοίτησης προβλέπεται για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

  Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε ευέλικτο ωράριο κατά τις απογευματινές ώρες ή/και το Σάββατο (υπό προϋποθέσεις).

  Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 6.900,00 € το οποίο καταβάλλεται σε δόσεις αναλογικά επιμεριζόμενο στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης.

  Το ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» προσφέρει μέχρι δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

  Επικοινωνία

  Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113).
  Στη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533 (6ος όροφος Γραφείο 609)

  Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 414 2542/2397/2175

  E-mail : nafadmin@unipi.gr naf-secr@unipi.gr