MSc στην Τεχνολογία πετρελαίου και φυσικού αερίου / MSc in Oil and Gas Technology

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: Χημείας

  Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος,Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3959/29.10.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3850

  URL Ιστοσελίδας: http://www.mscpet.ihu.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και η παροχή στους φοιτητές μας εξειδικευμένων γνώσεων στις διεργασίες κυρίως της upstream πετρελαϊκής βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης αυτών. Επιπλέον, το συγκεκριμένο ΠΜΣ επιδιώκει και στην απόκτηση γνώσεων από τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας στο υπόψη γνωστικό αντικείμενο (research
  driven education).

  Σκοπός του προγράμματος είναι ιδία:
  α) Η εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών που θα απασχοληθούν στη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου (upstream) με συνδυαστικές γνώσεις στις διεργασίες που συντελούνται στη μεταφορά και αποθήκευση των υδρογονανθράκων (midstream) καθώς και στη διύλιση και κατανάλωση αυτών (downstream).
  β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων με σκοπό την ανάπτυξη επιπλέον ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που να γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες της μηχανικής πετρελαίου αλλά και τις επιχειρηματικές, γεωπολιτικές, και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  γ) Η προετοιμασία και ανάπτυξη μηχανικών πετρελαίου ικανών να στελεχώσουν την πετρελαϊκή βιομηχανία σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις του υπόψη γνωστικού αντικειμένου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

  INTRODUCTION

  This course combines engineering and business studies and is offered by Petroleum Engineering Department. It is a new generation of Masters Program we developed that covers the area of Business Engineering Science and Technology (MBEST), which is most wanted in Industry worldwide.

  MSc in Oil and Gas Technology is a highly academic and professional course providing knowledge and skills for those who are interested in a transition from engineering to management positions and for those who find that complex managerial situations require some deeper technical understanding. Again, it is ideal for new entrants in oil and gas industry too. The course is fully recognized by the Greek State (see the MSc in OGT act pdf-GR).

  OPEN ACCESS TO HIGH-TECH LAB FACILITIES

  MSc in Oil and Gas Technology is a program of lectures, projects, thesis, and research open lab ware. The latter is a strong asset here at International Hellenic University (IHU). As a matter of fact the program provides access (24/7) to our students on very expensive high-tech instrumentation that regularly will not have the chance to see all of them at once and openly work with them in any place in the world. That includes: Small/wide angle x-ray scattering (SAXS/WAXS), x-ray diffraction (XRD), various types of microscopes such as transmission, scanning with energy dispersion system, and atomic force (TEM, SEM/EDX, AFM), gas chromatography combustion for isotope ratio mass spectrometry (GC/C/IRMS), differential scanning calorimetry and thermo gravimetric analyzer (DSC/TGA), ground penetrating radar (GPR) and many other surface and fuel science instruments (see our brochure pdf).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι μηχανικοί πετρελαίου καθώς και μηχανικοί ή πτυχιούχοι θετικών επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι. δύνανται κατ’ εξαίρεση να γίνουν δεκτοί υπό την προϋπόθεση παρακολούθησης κατάλληλων
  προπτυχιακών μαθημάτων.

  Students with excellent performance on their undergraduate studies in engineering or a relevant science discipline such as geology, physics, chemistry or mathematics, from a Greek or foreign University will be accepted in the program without pre-requirements. Other entrants are possible to attend the course but they may be required to attend classes of undergraduate petroleum engineering technology core courses (production and drilling engineering).

  In addition to the academic qualifications, motivation and industrial experience are also taken into consideration. Professionals, based on their work experience, are welcome too.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου – MSc in Oil and Gas Technology».

 • Σημειώσεις:

  The program of MSc in Oil and Gas Technology offers up to 35% of its courses via distance learning education [Law 4485/2017 Article 30 (3)].

  Επικοινωνία
  msc.petrotech@teiemt.gr

  τηλ.: +30 2510 462129