Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Τμήμα: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3587 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.physics.ntua.gr/gr/micronano/index.htm

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η
  επιστήμη και η τεχνολογία των φυσικών και τεχνητών
  συστημάτων που καλύπτουν τη Μικρο- και Νανο-κλίμακα. Στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η μελέτη
  (α) των δομικών χαρακτηριστικών, (β) των ιδιοτήτων, (γ)
  του τρόπου σύνθεσης ή κατασκευής, και (δ) των εφαρμογών των αντίστοιχων συστημάτων και διατάξεων.
  Ως προς το εύρος, το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος εκτείνεται σε συστήματα και διατάξεις που
  καλύπτουν το φάσμα από τα ανόργανα υλικά μέχρι τα
  οργανικά/πολυμερή και τα βιολογικά συστήματα.
  Τα αντίστοιχα πεδία εφαρμογών περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με την υγεία, το περιβάλλον,
  την εξοικονόμηση ενέργειας, και τις τηλεπικοινωνίες
  καθώς και την περιοχή όπου η νανοτεχνολογία συναντάει την τεχνολογία των μικροσυστημάτων για την κατασκευή ηλεκτρονικών νανοδιατάξεων και αισθητήρων.
  Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών
  δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονικής προσέγγισης, που καλύπτεται από το σύνολο των
  συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος.
  Ο σκοπός του προγράμματος είναι:
  (α1) η ειδίκευση αποφοίτων των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και
  έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  του (Ελληνικού) επιστημονικού δυναμικού και η παραγωγή στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις, στο πιο πάνω
  επιστημονικό πεδίο, ικανών να καλύψουν με επάρκεια
  τις ανάγκες ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στο πεδίο των νανοεπιστημών
  και της νανοτεχνολογίας.
  (α2) η εις βάθος κατάρτιση και, μέσω της εκπόνησης
  Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης, η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των αποφοίτων του προγράμματος
  έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί για την παραγωγή νέας
  γνώσης και καινοτομίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, και των Ινστιτούτων Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του ΕΙΕ, και Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ.