Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Τμήμα: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4390 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι η ενίσχυση της
  επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η παραγωγή
  νέας γνώσης και κυρίως η μετάδοση στους/στις φοιτητές/τριες της υπάρχουσας γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της «Μαθηματικής Προτυποποίησης σε Σύγχρονες
  Τεχνολογίες και την Χρηματοοικονομική». Σκοποί του
  ΔΠΜΣ είναι:
  (α) η ειδίκευση αποφοίτων των Θετικών, Οικονομικών
  και Τεχνολογικών Επιστημών στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης,
  συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της
  ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πιο πάνω επιστημονικό πεδίο, έτσι ώστε
  να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις,
  ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες
  των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών
  και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Μαθηματικής Προτυποποίησης σε
  Σύγχρονες Τεχνολογίες, στην Επιστήμη Δεδομένων και
  στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία, που είναι ζωτικής
  σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
  και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.
  (β) η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών
  ικανοτήτων Μαθηματικών, Φυσικών Οικονομολόγων,
  Μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας.
  (γ) η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση της Μαθηματικής Επιστήμης με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, την Επιστήμη των Δεδομένων και την Οικονομική Επιστήμη
  με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Α) Τεχνολογιών Αιχμής
  Β) Μαθηματικών της Επιστήμη Δεδομένων
  Γ) Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών