Κοσμητολογίας

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3886/20.08.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://cosm.ihu.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή προωθημένων γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες του διεπιστημονικού αντικειμένου της Κοσμητολογίας, σε Πτυχιούχος μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται των επιστημονικών της τομέων.
  Αναλυτικότερα σκοπός του ΠΜΣ «Κοσμητολογία» είναι να παρέχει:
  – υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση με εξειδικευμένες γνώσεις που θα εφαρμοστούν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση καινοτόμων καλλυντικών προϊόντων, αι να εδραιωθεί η δυνατότητα συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων στον χώρο της εφαρμοσμένης και της βασικής έρευνας,
  – την ενίσχυση της έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης και την προαγωγή νέων και διεπιστημονικών συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της Κοσμητολογίας,
  – τη δημιουργία ισχυρού υπόβαθρου στην επιστήμη της Κοσμητολογίας για αποφοίτους πολλών Τμημάτων που άπτονται της επιστήμης της Κοσμητολογίας,
  – προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις σε νευραλγικούς τομείς του δημοσίου αλλά κυρίως του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλα τα πεδία του ΠΜΣ.
  Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ κατανέμεται πιο στοχευμένα στις δύο ειδικεύσεις του ΠΜΣ: Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων.
  Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί, όπως περιγράφεται και στον τίτλο οι φοιτητές να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν καινοτόμα καλλυντικά προϊόντα.
  Ο στόχος που περιγράφεται θα επιτευχθεί μέσω της παρουσίασης εξειδικευμένων και προηγμένων εννοιών που διέπουν την επιστήμη των καλλυντικών προϊόντων με έμφαση στις ιδιότητες των συστατικών τους και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους ώστε να αποκλειστεί ανταγωνιστική και να ενισχυθεί συνεργιστική δράση. Οι φοιτητές θα διδαχθούν, την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας, με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου καλλυντικού προϊόντος.
  Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς όλες τις επαγγελματικές προκλήσεις που θα συναντήσουν στον χώρο εργασίας τους και πιο συγκεκριμένα στα Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης.
  Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία.
  Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων της Κοσμητολογία στο αντικείμενο της Δερματολογίας. Πέραν του στιβαρού θεωρητικού υπόβαθρου, οι φοιτητές της κατεύθυνσης θα διδαχθούν και θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν εξατομικευμένες τεχνικές στο πεδίο της Δερματολογίας. Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς όλες τις επαγγελματικές προκλήσεις που θα συναντήσουν στον χώρο των εφαρμογών της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία και της ορθής επιστημονικής προσέγγισης και πρακτικής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς με το ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ έχει δύο Ειδικεύσεις:
  Ι. «Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων»
  ΙΙ. «Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία»

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία ΠΜΣ «Κοσμητολογία»
  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
  ΤΘ141 Σίνδος, 57400, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 013444
  Fax: 2310 791176
  e-mail: pms.cosm@nutr.ihu.gr