Καινοτόμες Εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία

 • Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

  Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Ε.Φ.Π.)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2260/15-06-2018, τ. Β΄

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2650

  URL Ιστοσελίδας: http://efp.aua.gr/el/node/800

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αντικείμενο του ΠΜΣ αφορά ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην Αειφορική Γεωργία στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία που διασυνδέει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση με τις παραγωγικές ανάγκες της Ελληνικής Γεωργίας.
  Ειδικότερα, το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εξειδίκευση επιστημόνων για την υποστήριξη θεμάτων σχετικών με την εισαγωγή καινοτόμων εφαρμογών και τεχνολογιών αιχμής σε νέες και υπάρχουσες καλλιέργειες, την αξιολόγηση και βελτίωση του πολλαπλασιαστικού υλικού με καινοτόμες τεχνικές, τη σύνδεση των συστημάτων πιστοποίησης με τη γεωργική παραγωγή και την
  εισαγωγή στοιχείων της κλιματικής μεταβλητότητας στο σχεδιασμό της γεωργικής παραγωγής και τις επιδράσεις του καιρού και του κλίματος και εν γένει των ατμοσφαιρικών διαδικασιών στην ανάπτυξη των φυτικών και των ζωικών οργανισμών.
  Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. συντίθεται από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων τα οποία είναι
  α) τα Αειφορικά συστήματα παραγωγής στη Γεωργία: Ολοκληρωμένη – Βιολογική Παραγωγή, Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Πιστοποίηση, πρότυπα Διαπίστευσης,
  β) νέες τάσεις και τεχνικές στη διαχείριση καλλιεργειών και εισροών,
  γ) επίδραση της κλιματικής μεταβλητότητας στην παραγωγικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας,
  δ) Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί πόροι,
  ε) νέες τεχνολογίες στη βελτίωση ποσοτικών και ποιοτικών γνωρισμάτων και έναντι καταπονήσεων, στ) σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές στην Αγρομετεωρολογία,
  ζ) αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική μεταβλητότητα,
  η) θέματα πρόβλεψης του καιρού, αναγγελίας έγκαιρων αγρομετεωρολογικών προειδοποιήσεων καθώς και μέτρων προστασίας στο ευρύτερο αγροτικό περιβάλλον Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
  α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που αφορούν τους επιμέρους κλάδους της Αειφορικής Γεωργίας και Πιστοποίησης, της Βελτίωσης Φυτών, Αγροβιοποικιλότητας και Φυτογενετικών Πόρων και της
  Αγρομετεωρολογίας με γνώμονα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
  β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  1. “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ” / 2. “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ, ΑΓΡΟΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ” / 3. “ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ”

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, τηλ.: 210 5294523, e-mail: pmsefp@aua.gr)