Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (MSc in Medical Physics-Radiation Physics)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4043 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_diidrymatika/iatriki_fysiki_aktinofysiki/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική» (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α) έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική.

  Σκοπός του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α είναι:
  α) Η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής σε αποφοίτους τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ και της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής καθώς και σε επιστήμονες με σπουδές συναφείς με τις Φυσικές και Ιατρικές επιστήμες, με στόχο την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας στη χώρα αναφορικά με τη χρήση των ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών.
  β) Η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε απόφοιτους τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ και της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής, καθώς και των αποφοίτων αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και της άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4486/2017, ΦΕΚ Α’ 115, άρθρο 32: Αγγειοχειρουργοί, Φυσικοί Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικοί Ιατρικής). Οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 ΦΕΚ Β’ 216 ), προβλέπουν ως προϋπόθεση για
  τη λειτουργία των ιατρικών εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ακτινοδιαγνωστικής κατηγορίας Χ2 και Χ3, ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής) την απασχόληση
  Φυσικών Ιατρικής-Ακτινοφυσικών ως υπευθύνων ακτινοπροστασίας. Δεδομένων των ανωτέρω και για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικού Ιατρικής, ο απόφοιτος ΔΠΜΣ που κατέχει πτυχίο τμήματος Φυσικής ή είναι διπλωματούχος ΣΕΜΦΕ με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής οφείλει να
  διαθέτει επαρκείς γνώσεις στο πεδίο των ιατρικών εφαρμογών της φυσικής των ακτινοβολιών, ιοντιζουσών και μη. Η εκπαίδευση των Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών Ιατρικής, πρέπει να είναι συμβατή με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του Φυσικού Ιατρικής, όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φυσικών
  Ιατρικής (EFOMP), του Εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής (Medical Physics Expert) και του Εμπειρογνώμονα Aκτινοπροστασίας (Radiation Protection Expert), όπως αυτές καθορίζονται στα Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 59/2013 με την οποία αναμένεται να εναρμονιστεί η Ελληνική νομοθεσία εντός του έτους. Επίσης, οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α, πρέπει να διαθέτουν βασικές και απαιτούμενες γνώσεις για τις εφαρμογές των ακτινοβολιών στα πεδία της βιομηχανίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης.
  Το ΔΠΜΣ ΙΦ-Α δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ακτινοπροστασίας των ασθενών, των επαγγελματικά εκτιθέμενων και του κοινού καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, με σκοπό να συμβάλει στην προαγωγή και προάσπιση της δημόσιας υγείας.
  Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες τόσο του τομέα της υγείας, όσο και άλλων τομέων όπου απαιτείται η λήψη μέτρων για τη ακτινοπροστασία των εργαζόμενων, του κοινού και του περιβάλλοντος, όπως μεταξύ άλλων: α) οι βιομηχανικές και οι ερευνητικές εφαρμογές των ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, β) η πυρηνική ασφάλεια και γ) η διαχείριση ραδιενεργών υλικών.
  Επιπλέον, το ΔΠΜΣ ΙΦ-Α αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν θέσεις εμπειρογνωμόνων ή υπευθύνων ακτινοπροστασίας σε κρατικές Υπηρεσίες, όπως αυτές του Υπουργείου Υγείας, σε ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές όπως η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, καθώς και σε ερευνητικά κέντρα όπως το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος».
  Για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε γνωστικά αντικείμενα, όπως:
  α) ο έλεγχος ποιότητας συστημάτων παραγωγής και μέτρησης ακτινοβολιών, β) το ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, γ) η πυρηνική τεχνολογία και ασφάλεια, δ) η παραγωγή ραδιονουκλιδίων και ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων, ε) η ακτινοβολία περιβάλλοντος, στ) η ακτινοπροστασία ασθενών και επαγγελματικά εκτιθέμενων, ζ) η διαχείριση ραδιενεργών πηγών, υλικών και αποβλήτων και η) η αντιμετώπιση καταστάσεων πυρηνικής/ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται η συνεργασία των εμπλεκομένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την ΕΕΑΕ και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Τα εν λόγω κέντρα διαθέτουν κατάλληλο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ και της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής καθώς και επιστήμονες με σπουδές συναφείς με τις Φυσικές και Ιατρικές επιστήμες,

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ ΙΦ-Α απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική» (MSc in Medical Physics-Radiation Physics).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ, Τμήματα Ιατρικής Πανεπιστημίων Αριστοτέλειου Θεσ/κης, Κρήτης, Ιωαννίνων &Δημοκρίτειου Θράκης, το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών Δημόκριτος και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Γραμματεία του Εργ. Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75, Γουδί 11527, τηλ. 2107462370, eirbalas@med.uoa.gr
  Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (κα Άννα Ντάλλες), Νεαπόλεως & Πατρ. Γρηγορίου 153 41 Αγία Παρασκευή, τηλ. 2106506702, anna.dalles@eeae.gr
  Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310999253, asiounta@auth.gr
  Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλ. 2551030519, akotini@med.uoa.gr,
  Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τηλ. 2651007741, demfietz@uoi.gr
  Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 2810392569, john.damilakis@med.uoc.gr