Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2028/Β/5-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/394-language-education-for-refugees-and-migrants-lrm/4530-language-education-for-refugees-and-migrants-lrm

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με τίτλο “Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες” είναι σχεδιασμένο για τις/τους εκπαιδευτικούς και απόφοιτες/τους που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και να αναπτύξουν νέους πόρους που αργότερα μπορούν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα. Οι θεματικές ενότητες θα προσφέρουν στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές ένα ισχυρό υπόβαθρο στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς και κατάλληλη μεθοδολογία για την εκπαιδευτική πράξη, τον σχεδιασμό μαθημάτων και μια εισαγωγή στα σημαντικότερα ερευνητικά εργαλεία.

  Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και των δύο επιπέδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και σε απόφοιτες/τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες/οι επιθυμούν να διδάξουν, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε προσφυγικά ή μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Το ΜΠΣ εκπαιδεύει φοιτήτριες/τές με καταγωγή από την Ελλάδα ή άλλες χώρες στο να θέτουν και να απαντούν βασικά ερωτήματα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα αναρίθμητα, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα που συναντούν και θα συναντήσουν στο μέλλον.

  Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/τές την ευκαιρία να προβληματιστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόηση τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών ζητημάτων στο πεδίο της γλωσσικής εκπαίδευσης αντλώντας από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και της επαφής των γλωσσών. Θα ενθαρρύνει τις/τους φοιτήτριες/τές να αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική βάση που αντανακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των συναφών κλάδων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιεί τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων που συνεισφέρουν στις γνώσεις μας για τη μάθηση γλωσσών και θεμάτων που σχετίζονται με την παιδαγωγική της γλώσσας, με έμφαση στην κοινωνική δράση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική αλλαγή και τη δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, για να είναι εφαρμοσμένο, παρέχει ευκαιρίες για τη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κοινού, ενθαρρύνει την σε βάθος εμπλοκή με το πεδίο της πρακτικής μέσω επισκέψεων σε σχολεία, σε στρατόπεδα προσφύγων ή άλλα ιδρύματα που σχετίζονται με την τυπική και άτυπη μάθηση προσφύγων και μεταναστριών/τών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και άλλες χώρες, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων ομαδοκεντρικής διδασκαλίας και σχεδίων εργασίας.

  Οι γενικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι να εκπαιδευθούν εξειδικευμένες/οι ερευνήτριες/τές στα κύρια φαινόμενα της γλωσσικής κατάκτησης και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας οι οποίες/οι να μπορούν να μεταφέρουν τα ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη και να είναι σε θέση να εκπονούν σχέδια εφαρμοσμένης έρευνας. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΜΠΣ θα επιτρέψει στις/στους σπουδάστριες/τές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική έρευνα και εκπαίδευση. Οι φοιτήτριες/τές θα αναπτύξουν ευρύτερη γνώση και δεξιότητες σχετικά με την ανάπτυξη γλωσσικών σεναρίων στα σχολεία και σε χώρους μη-τυπικής εκπαίδευσης και θα εφαρμόσουν αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.

  Οι θεματικές ενότητες του ΜΠΣ επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των γλωσσικών και πολιτισμικών στοιχείων, καθώς και των κωδίκων εξουσίας ως μέρος της ανάπτυξης τυπικών, άτυπων και μη τυπικών, διαδικτυακών και διά ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, στις ΘΕ αναπτύσσεται το πρόγραμμα σπουδών από μια εποικοδομητιστική προσέγγιση που αναγνωρίζει τις φωνές των μαθητριών/τών, της κοινότητας και των εκπαιδευτικών ως μίας κοινότητας μάθησης που συνδιαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τον σχεδιασμό του μαθήματος. Το πρόγραμμα εισάγει τις/τους συμμετέχουσες/οντες στις έννοιες και τις βασικές αρχές της κριτικής παιδαγωγικής ∙ μιας θεωρίας της εκπαίδευσης, που α) δίνει στις/στους επαγγελματίες την ευκαιρία να αναστοχαστούν σχετικά με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, πρακτικές και διαδικασίες, και β) δίνει στις/στους εκπαιδευτικούς τη φωνή και τα εργαλεία, για να προβληματιστούν σε σχέση με τη διδακτική τους μεθοδολογία λαμβάνοντας υπόψη την κριτική σκέψη των μαθητριών/τών τους. Τέλος, το πρόγραμμα προωθεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της έρευνας-δράσης εντός του σχολείου και της κοινότητας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί  απόφοιτοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Γ1.

  Οι υποψήφιες/οι που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους ή την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους στην αγγλική γλώσσα, δεν απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

  Για την επιτυχή παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η γνώση οποιαδήποτε ευρωπαϊκής γλώσσας ή αραβικής ή φαρσί σε επίπεδο τουλάχιστον Α1.

  Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

  α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

  β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

  Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

  *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

  Διευκρινίζεται ότι στο Π.ΜΣ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πρώτου τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: lrm@eap.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367326