Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοικονομία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3403/Τεύχος Β'/10-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2900

  URL Ιστοσελίδας: http://mscnaturalresources.for.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και φυσικό περιβάλλον, αξιοποίηση βιολογικών πόρων, (πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή) και επιχειρηματικός σχεδιασμός, διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών βιολογικής βάσης, χρηματοδοτήσεις και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ανάπτυξη νέας επιχειρηματικότητας και φυσικό περιβάλλον, οικονομικά περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής κοστολόγησης, κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων, κοστολόγηση παραγωγής και επιχειρήσεων, οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα επενδύσεων, μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών, αλυσίδα αξίας της και ιχνηλασιμότητα αυτής για τα προϊόντα βιολογικής βάσης, οργάνωση και διοίκηση περιβαλλοντικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, πιστοποίηση αειφορικής παραγωγής προϊόντων, κατανόηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της πράσινης πληροφορικής και των διαδικτυακών υπηρεσιών και αξιοποίηση τους στην λήψη αποφάσεων και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, την ενεργειακή βιωσιμότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την παρακολούθηση, προγραμματισμό αξιοποίησης και έλεγχο των φυσικών πόρων, χωροθέτησης δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

  Τα παραπάνω πλαισιώνονται από τα γνωστικά αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Στρατηγικές Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ερμηνεία Περιβάλλοντος, την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, περιβαλλοντική εκπαίδευση και προγράμματα επιμόρφωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και εξειδίκευση σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές επενδύσεις στους φυσικούς πόρους περιλαμβανομένου και του υδατικού περιβάλλοντος αλλά και της βιοπαρακoλούθησης των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.

  Βασικό πυρήνα της σύγχρονης ευρωπαϊκής βιοοικονομίας και κατά συνέπεια και του προτεινόμενου του ΠΜΣ αποτελεί τέλος, η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου ως προϊόντα βιολογικής βάσης και η θεματολογία που αφορά τη συγκομιδή και τεχνολογία δασικών προϊόντων, τεχνολογία ξύλου, τεχνολογία παραγωγή επιπλέων και σύνθετων προϊόντων ξυλείας, ιδιότητες και χρήσεις των Σύνθετων Προϊόντων Ξύλου, Χημική τεχνολογία του ξύλου, ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση προϊόντων ξύλου και επίπλου, Λειτουργία βιομηχανιών-βιοτεχνιών επεξεργασίας ξύλου και επίπλου και η αξιοποίηση του ξύλου και δασικής βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα της σύγχρονης δασοπονίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων της βιοοικονομίας, των τεχνολογιών διαχείρισης των φυσικών πόρων και επιχειρηματικότητας. Το εν λόγω ΠΜΣ συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και την τεχνολογία, με τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχευση και στους φυσικούς πόρους και οικοσυστήματα. Αποτέλεσμα είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, κάνοντας καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων, δημιουργώντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού στις επιστήμες του φυσικού περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και αναπτύσσοντας καινοτομίες φιλικές προς το περιβάλλον στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές.

  Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, θα αποτελέσουν το στελεχιακό εκείνο δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των προϊόντων βιολογικής βάσης, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της βιοοικονομίας, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βιομάζα, τον τουρισμό, τη διαχείριση αποβλήτων, τη συμβουλευτική περιβαλλοντικών επιχειρήσεων και επενδύσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, τη διαχείριση προγραμμάτων, τη σύνταξη και υποβολή ερευνητικών και επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αλλά και στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα.

  Επιπλέον το πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους αποφοίτους του για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα να κατευθυνθούν σε μία ευρεία θεματολογία έρευνας

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί:

  Α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας.
  Β) Πτυχιούχοι Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών, Τμημάτων Οικονομικών και Διοίκησης, Πληροφορικής, και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ.
  Γ) Πτυχιούχοι ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

 • Σημειώσεις:

  τηλ. 2310995197, 2310992697, 6974287874