Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Φαρμακευτικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2372/τβ΄/21-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.pharm.auth.gr/el/farmakoximia

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρμακευτικής στο γνωστικό πεδίο της «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων».

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών στην ειδικότητα της Φαρμακοχημείας και της ανάπτυξης Φαρμακευτικών ενώσεων, στην δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους της Φαρμακευτικής αλλά και στον περιορισμό της διαρροής προς άλλες χώρες για σπουδές δευτέρου κύκλου, των καλυτέρων πτυχιούχων Φαρμακευτικής. Ιδιαίτερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων ώστε να επεκτείνεται και να εμβαθύνεται το επιστημονικό υπόβαθρο στο πεδίο της Φαρμακοχημείας, της ανάπτυξης φαρμάκων και της φαρμακοχημικής μελέτης βιοδραστικών ενώσεων, όπως εξαρτησιογόνων, πρόσθετων τροφίμων – καλλυντικών, περιβαλλοντικών ρύπων.

  Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία ώστε να συμβάλλουν ενεργά σε θέματα φαρμάκων και υγείας στην κοινωνία, στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, σε νοσοκομεία, κρατικούς φορείς υγείας, εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς φαρμάκων, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων, προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Φαρμακευτικής
  Χημείας
  Χημικών Μηχανικών
  Βιοχημείας
  Βιοτεχνολογίας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  msc-farmakoximia@pharm.auth.gr