Φαρμακευτική Τεχνολογία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Φαρμακευτικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3503/Β’/19-9-2019(Επανίδρυση) 2372/τβ΄/21-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.pharm.auth.gr/el/pharmaceutical_technology

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της «Φαρμακευτικής Τεχνολογίας». Στο γνωστικό πεδίο περιλαμβάνονται η μελέτη φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, διερεύνηση νέων θεωριών κατανόησης και ερμηνείας ιδιοτήτων φαρμακευτικών ουσιών και εκδόχων καθώς και μελέτη και ανάπτυξη νέων φαρμακοτεχνικών διεργασιών αρχών και αναλυτικών μεθόδων που προάγουν την ανάπτυξη της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Ανάλυσης.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων ώστε να επεκταθεί και να εμβαθύνει το επιστημονικό υπόβαθρο στο πεδίο της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και συγκεκριμένα της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών μορφών καλύτερης απορρόφησης και αποτελεσματικότητας, βελτιωμένης στόχευσης, λιγότερων παρενεργειών και μικρότερου κόστους παραγωγής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Φυσικής, Ιατρικής, Τεχνολογίας Τροφίμων ή συναφών Τμημάτων, προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Φαρμακευτικής
  Χημικών Μηχανικών
  Χημείας
  Φυσικής
  Ιατρικής
  Τεχνολογίας Τροφίμων
  Γεωπονίας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  msc-pharmtech@pharm.auth.gr