Επιστήμες της Αγωγής

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3206/22.07.2021

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://philosophy.uoi.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως βασικό αντικείμενο τη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων σε ουσιώδη ζητήματα της αγωγής και της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι κοινωνίες που τα περιβάλλουν γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα εξ αιτίας ποικίλων παραγόντων, όπως η υψηλή εξειδίκευση των παρεχόμενων
  γνώσεων, ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας, η διεύρυνση της γλωσσικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής ανομοιογένειας, η οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση ομάδων του πληθυσμού, η ανάγκη καταπολέμησης πρακτικών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι αυξημένες απαιτήσεις των γονέων για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, η ανάγκη προσαρμογής του ελληνικού εκπαιδευτικού
  οργανισμού στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και διεθνή δεδομένα, η αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία για την οποία η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού οργανισμού ισοδυναμούν με σημαντική μελλοντική επένδυση. Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας αυτής απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και γύρω από τα εκπαιδευτικά συστήματα
  εν γένει.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» είναι η προαγωγή της γνώσης και η προετοιμασία νέων γενιών ερευνητών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης, οι οποίοι θα είναι σε θέση να συμβάλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης. Το Π.Μ.Σ. θα προετοιμάζει στελέχη της εκπαίδευσης ικανά να επινοούν και να προωθούν καινοτομίες με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τιςβαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδική βαρύτητα δίνεται σε επιστημονικές περιοχές συναφείς με (α) τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη διεύρυνση της γλωσσικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής ανομοιογένειας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και (β) τον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής, της διοίκησης και της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, οι οποίες προσεγγίζονται διεπιστημονικά.

  Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» φιλοδοξεί να καλλιεργήσει στους φοιτητές ένα σύνολο ερευνητικών δεξιοτήτων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, την ενίσχυση του κριτικού στοχασμού για τις διαδικασίες αυτές και τη βελτίωση της σχολικής πρακτικής. Όσον αφορά στον κριτικό στοχασμό, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα μαθήματα Φιλοσοφίας τα οποία σχεδιάστηκαν να διδαχθούν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής».

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων των Σχολών:
  α. Επιστημών Αγωγής
  β. Φιλοσοφικών Σχολών
  γ. Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
  Απαραίτητη προϋπόθεση για τους απόφοιτους πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής είναι να γνωρίζουν πολύ καλά (σε επίπεδο αντίστοιχο του Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας) μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών και ειδικότερα στη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και των σχετικών πηγών κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Αυτό πιστοποιείται με αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας.
  Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» που οργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου και υπηρετούν, εάν υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Ίδρυμα. Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ή, για παλαιότερους τίτλους σπουδών, από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
  Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.).

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής» στις εξής δύο (2) ειδικεύσεις:
  (α) Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες και
  (β) Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
  Η απόκτηση του ως άνω Δ.Μ.Σ. εξασφαλίζει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102),
  σύμφωνα με την οποία, η παιδαγωγική και διδακτική
  επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχιακού
  τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.

 • Σημειώσεις:

  Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος Ιωάννινα, Τ.Κ. 45110 Ιστοσελίδα:
  E-mail: grampedp@uoi.gr
  Τηλέφωνο: 26510-07186 Fax: 26510-07027 Πληροφορίες: Λέκκου Ανθούλα