Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον

  • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

    Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

    Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Θ.