Ειδικές Σπουδές στο Χωρικό Σχεδιασμό

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.prd.uth.gr/m_sssp/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό» ανήκει στην κατηγορία των επιστημών του χώρου. Οι επιστήμες αυτές έχουν τόσο αναλυτική διάσταση (όπως για παράδειγμα η γεωγραφία), όσο και παρεμβατική στο χώρο (συνθετική) διάσταση (όπως ορισμένες επιστήμες μηχανικού, για παράδειγμα αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί). Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι ο σχεδιασμός του χώρου, δηλαδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα εδράζεται τόσο στο αναλυτικό όσο και στο συνθετικό μέρος της μελέτης του χώρου. Σε πρακτικό επίπεδο, επομένως, το αντικείμενο προσδιορίζεται στην επεξεργασία χωρικών πολιτικών και σχεδιασμού όπως αυτά εκφράζονται αφ’ ενός στα πεδία της πολεοδομίας, χωροταξίας, αστικού σχεδιασμού και αστικής σύνθεσης, στα αντικείμενα της αστικής (ιδιαίτερα της μητροπολιτικής) ανασυγκρότησης, αναζωογόνησης και ανάπλασης κλπ., και αφ’ ετέρου στο πεδίο του ευρύτερου χώρου και στις επ’ αυτού παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών (όπως π.χ. της Ανατολικής Μεσογείου). Το γνωστικό αντικείμενο είναι επομένως διεπιστημονικό και βασίζεται στις επιστήμες του χώρου όπως αυτές προσδιορίσθηκαν ανωτέρω. Το πλαίσιο και οι προσεγγίσεις υπό το οποίο τίθεται κι τις οποίες ακολουθεί το ΠΜΣ είναι αυτές της βιώσιμης ανάπτυξης (και σχεδιασμού) υπό όλες τις διαστάσεις της βιωσιμότητας (οικο-περιβαλλοντικής, οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής) της έξυπνης ανάπτυξης, γενικά δηλαδή το αντικείμενο αντλεί από όλη τη σύγχρονη προβληματική των χωρικών επιστημών.

  Ο σκοπός του ΠΜΣ «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό» είναι να δώσει την δυνατότητα σε επιστήμονες που έχουν κάνει συναφείς σπουδές να εμβαθύνουν στα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού. Άρα, το πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα εμβάθυνσης και δίνει τη γνωσιακή δυνατότητα και τα εργαλεία για παραπέρα σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  συναφών με τα αντικείμενα σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης,  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πολυτεχνικών Σχολών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας και της Οικονομικής Ανάπτυξης.

 • Σημειώσεις:

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Ιστοσελίδα ΠΜΣ 

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pgrpr@uth.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421074444