Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 217/01.02.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5000

  URL Ιστοσελίδας: http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/info.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ

  Επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και σημαντική τη λειτουργία του ΠΜΣ

  Οι Σπουδές Δημόσιας Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  Εισαγωγή
  Οι σπουδές πάνω στον τομέα της Εφαρμοσμένης Δημόσιας Υγείας και της Περιβαλλοντικής Υγιεινής (τροφίμων και υδάτων) καλύπτουν τις εφαρμογές της Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων και των Υδάτων και ως επιστήμης και ως τεχνολογίας σε όλους τους τομείς που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Η σύγχρονη πρακτική της δημόσιας υγείας απαιτεί διεπιστημονικές ομάδες εργαζομένων στη δημόσια υγεία και επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ιατρών που ειδικεύονται στη δημόσια υγεία/ιατρική της κοινότητας/μολυσματικές ασθένειες, επιδημιολόγους, στατιστικούς, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, νοσηλευτές, μικροβιολόγους, επιθεωρητές περιβαλλοντικής υγείας/επιθεωρητές δημόσιας υγείας, φαρμακοποιούς, υγιεινολόγους, διαιτολόγους και διατροφολόγους, κτηνίατρους κ.α..

  Η Διεθνής Κατάσταση-Η κατάσταση στην Ελλάδα
  Κύρια ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών είναι να ζουν σε κατάσταση καλής υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταβάλλει προσπάθειες να ενισχύσει την προστασία της υγείας μέσα από όλες τις πολιτικές και δραστηριότητές της, σύμφωνα με το άρθρο 168 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δράση της ΕΕ σε θέματα υγείας έχει ως κύριο στόχο να βελτιώνει τη δημόσια υγεία, να προλαμβάνει ασθένειες και τους κινδύνους κατά της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, καθώς και να προάγει την έρευνα.

  Στην Ελλάδα, κανένας άλλος τομέας δεν έχει επηρεαστεί τόσο έντονα από την οικονομική κρίση.  Τα τελευταία χρόνια νέα δεδομένα στον τρόπο ζωής των ανθρώπων έχουν ως αποτέλεσμα τα θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής να έχουν ιδιαίτερη σημασία στη Δημόσια Υγεία. Τα προβλήματα πηγάζουν κυρίως από το μεγάλο βαθμό αστικοποίησης, όπου πολλές φορές περισσότερο από το μισό μέρος του συνολικού πληθυσμού μιας χώρας ζει σε μεγάλα αστικά κέντρα. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη για μαζική παραγωγή τροφίμων και τη δημιουργία δικτύων ύδρευσης που υδρεύουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
  Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια γίνεται αλόγιστη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία σε συνδυασμό με την αστικοποίηση και την κυκλοφορία μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων οδήγησε στην παραγωγή του χημικού νέφους.
  Επιπλέον, η υγιεινή διάθεση των υγρών και των στερεών αποβλήτων αποτελεί μείζον θέμα στις σημερινές κοινωνίες.
  Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες, άμεσα ή έμμεσα, επηρεάζουν σημαντικά τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα στο γενικό πληθυσμό. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν τα τροφιμογενή νοσήματα, τα οποία σε ετήσια βάση ανέρχονται περίπου σε 40.000.000 περιπτώσεις μόνο στις ΗΠΑ, και ακόμα αξίζει να αναφερθεί η μεγάλη υδατογενής επιδημία κρυπτοσποριδίασης σε πολιτεία των ΗΠΑ (με περίπου 403.000 περιπτώσεις) το 1993. Προγράμματα πρόληψης που στηρίζονται στην καλή γνώση των θεμάτων περιβαλλοντικής υγιεινής μέσα από μακροχρόνια στρατηγική, αποτελούν αποδεδειγμένα σημαντικούς παράγοντες μείωσης της νοσηρότητας και της θνησιμότητας, με πολύ υψηλούς δείκτες κόστους – οφέλους.
  Συμπερασματικά, οι κοινωνίες που επενδύουν σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής έχουν τεράστιο όφελος. Στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην περιβαλλοντική υγιεινή. Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει μεγάλη εμπειρία στα θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής, αφού ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση συστήματος υγειονομικής επιτήρησης, το οποίο περιελάμβανε προληπτικούς ελέγχους σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 και από το 2009 λειτουργεί σαν Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) το οποίο είναι διαπιστευμένο σε 35 χημικές και 21 μικροβιολογικές παραμέτρους από τον ΕΣΥΔ. Επίσης, το Εργαστήριο έχει πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών σε θέματα που αφορούν υγιεινή των πλοίων, νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές κλπ. ενώ από το 2014 το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας  επιλέχθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να λειτουργήσει σα συνεργαζόμενο κέντρο (WHO Collaborating Center) σε θέματα εκπαίδευσης που σχετίζονται με την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ –IHR).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Σχολών και τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» με κατεύθυνση Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  κ. Α. Λεοντίτση
  Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
  Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Παπακυριαζή 22, Πλατεία Ταχυδρομείου, ΤΚ 41222 Λάρισα
  Τηλ.: 2410-565007, Φαξ: 2410-565051, e-mail: msc_publichealth@uth.gr