Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Τμήμα: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3485 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://apms.math.ntua.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η καλλιέργεια σε
  μεταπτυχιακό επίπεδο των Μαθηματικών και των Εφαρμογών αυτών στην Τεχνολογία.
  2. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων
  Θετικής Κατεύθυνσης και Μηχανικών στα θέματα των
  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Επιστημών και των Τεχνολογικών τους Εφαρμογών και η απονομή Διπλώματος
  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του οποίου οι κάτοχοι
  να διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο εμβάθυνσης ώστε
  να μπορούν να εργαστούν με επιτυχία στην έρευνα και
  την ανάπτυξη συντείνοντας στη διαμόρφωση ενός επιστημονικού δυναμικού με υψηλή ανταγωνιστικότητα
  και ικανότητα στην παραγωγή γνώσης και καινοτομίας

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  (ΔΜΣ) των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
  Επιστημών μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού
  κύκλου σπουδών. Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει τις εξής ροές:
  Ροή Α: Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις
  Ροή Β: Υπολογιστικά Μαθηματικά
  Ροή Γ: Στατιστική και Πιθανότητες
  Ροή Δ: Μαθηματικά της Πληροφορικής
  Ροή Ε: Αλγεβρικές, Γεωμετρικές και Τοπολογικές Δομές

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Μηχανολόγων Μηχανικών και Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών