Εφαρμοσμένα Οικονομικά

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2668/06.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://mae.uom.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Αντικείμενο του ΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις
  εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι
  η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης
  οικονομικής.
  2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και
  προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα
  παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχια-
  κών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις στο γνωστικό
  αντικείμενο της εφαρμοσμένης οικονομικής επιστήμης,
  ώστε να τους προετοιμάσει για μια επιτυχημένη επαγ-
  γελματική σταδιοδρομία.
  3. Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι οι εξής:
  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο
  θεωρητικό υπόβαθρο στις Οικονομικές Επιστήμες και
  ικανότητα αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων.
  30190 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2668/06.07.2018
  • Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης
  μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικείμενα
  που σχετίζονται με τις Οικονομικές Επιστήμες.
  • Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων
  που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  • Προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της
  διδασκαλίας και συζήτησης προηγμένων θεμάτων έρευ-
  νας και των διπλωματικών εργασιών.
  4. Καθοδηγητική φιλοσοφία του ΠΜΣ είναι αφενός να
  εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά
  θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές
  που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευ-
  ση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος,
  αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και δη-
  μιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια υπεύθυνη επιστη-
  μονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα.
  5. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του
  ΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς
  βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαι-
  δευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση
  συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του
  εσωτερικού και του εξωτερικού.
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιού-
  χοι Οικονομικών Σχολών και σχολών άλλων συναφών
  γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσε-
  ων, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Διεθνών
  Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της
  ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
  αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συνα-
  φούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οικονομικών
  Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Δημόσιας Διοίκησης
  Εφοδιαστικής και Διοίκησης
  Διεθνών Σπουδών
  Θετικών Επιστημών
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Πολιτικών Επιστημών

 • Ειδικεύσεις:

  Α) Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά,
  Β) Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών
  Πόρων