Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία / Application of Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 1 έτος

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2270/31.05.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://endoscopicsurgery-auth.gr/site/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Application of Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology (Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία)» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγχρονες εξελίξεις σχετικά με τις ενδοσκοπικές χειρουργικές δεξιότητες για τη θεραπεία των γυναικολογικών παθήσεων.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ.
  Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων με απώτερο στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε καθετί που αφορά στις ενδοσκοπικές χειρουργικές γυναικολογικές δεξιότητες και την επιστημονική τεκμηρίωση της εφαρμογής αυτών, λαμβάνοντας υπόψη της τις αρχές της χειρουργικής ανατομίας και της χειρουργικής ενδοσκοπικής θεραπείας διαφόρων γυναικολογικών παθήσεων, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες εξελίξεις στην αποτελεσματικότητα αυτής.
  Στόχοι του ΔΠ.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Συγκεκριμένα οι στόχοι του υπό ίδρυση Δ.Π.Μ.Σ.
  «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία» είναι οι εξής:
  1. Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών του στο προσφερόμενο γνωστικό πεδίο (κλάδος) της ενδοσκοπικής χειρουργικής θεραπείας γυναικολογικών παθήσεων.
  2. Η ενεργής και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της ενδοσκοπικής χειρουργικής θεραπείας γυναικολογικών παθήσεων και στην εφαρμογή των σύγχρονων εξελίξεων των δεξιοτήτων αυτών στην κλινική πράξη.
  3. Η ανάπτυξη της έρευνας και η παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο του προγράμματος.
  4. Η προσέλκυση φοιτητών/-τριών, αλλά και εκπαιδευτικού δυναμικού από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
  5. Η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
  1. Πτυχιούχοι του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Σχολών Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί/-ες και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).
  2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα
  του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
  3. Υποψηφιότητα για το Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτή τριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελι κού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων, οι οποίοι/-ες γίνονται δεκτοί/-ές στο Δ.Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το αγγλόφωνο Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Application of
  Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology (Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία)». Το προτεινόμενο πρόγραμμα Δ.Π.Μ.Σ. δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.

 • Σημειώσεις:

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Ισόγειο του κτιρίου του ΚΕΔΙΠ στο
  Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
  (Ισόγειο – έναντι Γραμματείας Ιατρικής)

  Campus Α.Π.Θ.

  Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: 2310 999338

  Email: sakkageor@auth.gr