Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

  Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3149/τΒ/1-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.ode.unipi.gr/index.php/el/mbatm-home

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού», έχει ως αντικείμενο την παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης, αρχών και μεθόδων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, για την μόρφωση και ανάπτυξη ικανών στελεχών διοίκησης. Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
  1. Η προαγωγή των γνώσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [συνδυασμένη με πρόσθετη γνώση του ευρύτερου τουριστικού τομέα (hospitality, travel and leisure industries)].
  2. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου στελεχών (επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με σύγχρονες διοικητικές / επαγγελματικές γνώσεις
  3. Η προαγωγή της ακαδημαϊκής καθώς και της εφαρμοσμένης έρευνας (οικονομικής – επιχειρηματικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και του τουρισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  4. Η διά βίου εκπαίδευση στελεχών ελληνικών ή διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
  5. Η ανάπτυξη συνεργασιών συναφών με το αντικείμενο – σκοπό του προγράμματος με άλλα Α.Ε.Ι. της Ελλάδος
  ή της αλλοδαπής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master in Business Administration – Tourism Management).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  mbasecr@unipi.gr
  τηλ. +30 210 414 2281, +30 210 414 2102