Δημιουργική & Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Τμήμα: ΤΕΦΑΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υπηρεσίες,Αθλητισμός

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2245/15-06-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2300

  URL Ιστοσελίδας: http://www.phyed.duth.gr/

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).