Δίκαιο και Οικονομικά

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Νομική,Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 4185/24.09.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4800

  URL Ιστοσελίδας: http://mle.uom.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός μεν του νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί η οικονομία, αφ’ ετέρου δε των οικονομικών αποτελεσμάτων των διαφόρων δικαιϊκών ρυθμίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ που εμφανίζουν σαφή και επαρκή συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με τις Επιστήμες του Δικαίου και της Οικονομίας.

  Νομικής
  Οικονομικών
  Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Διεθνών Σπουδών
  Πολιτικών Επιστημών
  Δημόσια Διοίκησης
  Εφοδιαστικής και Διοίκησης

 • Ειδικεύσεις:

  Α) Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων (Law, Economics and Business)
  Β) Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής (Law, Economics and Government Policy) και
  Γ) Δίκαιο και Οικονομικά (Law and Economics).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια: 6 εξάμηνα