Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2115/Β/8-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/teaching-english-as-a-foreign-international-language/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική.

  Στόχος

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Η Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» (ΑΓΓ) αφορά στη μεταπτυχιακή ειδίκευση όσων διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα και, επιπρόσθετα, αναφέρεται στην αναδυόμενη διάσταση της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ ΑΓΓ καλύπτει όλες τις διαστάσεις της διδασκαλίας της Αγγλικής, από τη διδακτική της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού και του γραπτού λόγου, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών εγχειριδίων, την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, την ενσωμάτωση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία, τη διδασκαλία της Αγγλικής σε παιδιά και ενήλικες, την επιμόρφωση των εκπαιδευτών, έως την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία που υιοθετεί το ΠΜΣ ΑΓΓ, σε συνάρτηση με την υποστήριξη που παρέχεται από τους συμβούλους-καθηγητές, οι οποίοι λειτουργούν ως μέντορες, παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να εγκαταλείπουν τις τάξεις και τους μαθητές τους, μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες που ωθούν τον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει όσα διαβάζει στην πράξη, να σχεδιάσει, να διδάξει και αξιολογήσει μαθήματα, να πειραματιστεί και να κατανοήσει σε βάθος την εκπαίδευση σε όλη την πολυπλοκότητά της.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ (πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια (α) της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2, και (β) οποιασδήποτε ευρωπαϊκής, ασιατικής ή αφρικανικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

  Σημείωση:

  Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

  πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

  Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

  *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

  Διευκρινίζεται ότι στο Π.ΜΣ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πρώτου τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Απόδειξη άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2)

 • Σημειώσεις:

  Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367318
  Ε-mail: aggx@eap.gr