Διαπολιτισμική Επικοινωνία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 938/2-3-2022

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://intercult.del.auth.gr/el/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Κοινωνικές Επιστήμες
   πολυγλωσσία, διαμεσολάβηση, εθνικές ταυτότητες, γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα, διαπολιτισμική επίγνωση, διαγλωσσική ικανότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνιακή και πολιτισμική ευαισθησία

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/δεκτές για την παρακολούθηση του
  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
  2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν
  αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
  Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).
  3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
  πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως
  υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήματα του
  Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που
  επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 • Σημειώσεις:

  Τέλη φοίτησης και υποτροφίες
  Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες καταβάλλουν στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ ως τέλη φοίτησης το ποσό
  των 2.400 ευρώ και η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής:
  800 ευρώ με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
  800 ευρώ με την εγγραφή τους στο Β΄ εξάμηνο σπουδών
  800 ευρώ με την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.
  Επιστροφή τελών φοίτησης ανά εξάμηνο επιτρέπεται με απόφαση της Συνέλευσης του
  Τμήματος, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή κατ’ αίτηση
  του/της φοιτητή/ήτριας και εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους
  διακοπής του/της εγγράφως προς τη Συνέλευση Τμήματος το αργότερο εντός 25 ημερών από
  την έναρξη των μαθημάτων.
  Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες των οποίων το
  εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%),
  το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου
  εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό
  του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ
  και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι
  δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από
  αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης
  υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο ΠΜΣ ύστερα από την ολοκλήρωση της
  διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/ητριών. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν
  αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ.
  Προβλέπεται η απονομή υποτροφιών επίδοσης συνολικού ύψους 1.000 ευρώ στους/στις
  μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την
  αποφοίτησή τους από το ΠΜΣ, στην κανονική διάρκεια σπουδών, δηλαδή των τριών πρώτων
  εξαμήνων.