Τεχνολογίες Διαδραστικών Συστημάτων

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Πληροφορικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3606/τ.Β'/27-9-2019 (Κανονισμός), 3605/τ.Β'/24-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1800

  URL Ιστοσελίδας: https://ihst.csd.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του ΠΜΣ “Τεχνολογίες Διαδραστικών Συστημάτων” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών σε εξειδικευμένα θέματα προηγμένων διαδραστικών τεχνολογιών λογισμικού και υλικού. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο αντικειμένων, που ανταποκρίνεται στον προαναφερόμενο σκοπό μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης, που συνδυάζει την εμβάθυνση στις επιστημονικές θεμελιώσεις, στη συστηματική σχεδίαση των διαδραστικών συστημάτων και στην πρακτική άσκηση μέσα από την ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδίασης και υλοποίησης.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ένα σύνολο αντικειμένων, συνδυάζοντας την εμβάθυνση στις επιστημονικές θεμελιώσεις, στη συστηματική σχεδίαση των συστημάτων και στην άσκηση σε πρακτικό επίπεδο μέσα από την ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδίασης, και τελικά να δημιουργήσει αποφοίτους υψηλά ειδικευμένους σε θέματα προηγμένων τεχνολογιών λογισμικού και υλικού υπολογισμού με έμφαση στα συστήματα διαδραστικών υπολογισμών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ “Τεχνολογίες Διαδραστικών Συστημάτων” γίνονται δεκτοί για απόκτηση ΜΔΕ:

  1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στην Πληροφορική,
  2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή συναφών τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
  3. Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών με υπόβαθρο Πληροφορικής σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων με τα ίδια αξιολογικά κριτήρια,
  4. Νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ,
  5. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα Πληροφορικής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος εφόσον ο τίτλος σπουδών τους είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ κατά την έννοια της 1ης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

  Πληροφορικής
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
  Θετικών Επιστημών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Ειρήνη Τρίκκα
  eitrikka@csd.auth.gr 
  τηλ. 2310998930  2310998310