Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 5018/Β/12-11-20185422/4-12-2018: διόρθωση σφάλματος

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/management-of-aging-and-chronic-diseases/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το κοινό εξ αποστάσεως Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» έχει ως αντικείμενο την ει­δίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στη διαχείριση ηλικιωμέ­νων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντι­κά προβλήματα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι ο εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της γήρανσης και των χρόνιων νοσημά­των και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

  Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές:

  • Θα διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σε πεδία των Επιστημών της Υγείας και της κοινωνικής πολιτικής.
  • Θα είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά και πολιτισμικά θέματα στο πλαίσιο της φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.
  • Θα αναγνωρίζουν ικανοποιητικά θέματα που σχετίζονται με τη νοσηρότητα της γήρανσης και τις οικονομικές συνέπειές της.
  • Θα ανακαλούν το περιεχόμενο και την πρακτική εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηλικιωμέ­νων και των χρονίως πασχόντων.
  • Θα αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν οι μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων και θα διακρίνουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν επιχειρησιακές και επενδυτικές αποφάσεις.
  • Θα είναι σε θέση εφαρμόζουν αποτελεσματικά σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι:

  Ιατρικής ΑΕΙ, Φαρμακευτικής ΑΕΙ, Οδοντιατρικής ΑΕΙ, Βιολογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας ΑΕΙ, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΑΕΙ, Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ,  Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής ΑΕΙ, Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, Ψυχολογίας ΑΕΙ, Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΑΕΙ,  Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ, Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής AEI, Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΕΙ, Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής AΕΙ, Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ, Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ, Επισκεπτριών/ων Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας- Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας – Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ, Εργοθεραπείας ΤΕΙ, Λογοθεραπείας ΤΕΙ, Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ, Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ, Νοσηλευτικής ΤΕΙ, Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ, Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ.

  Άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., τμημάτων των Τ.Ε.Ι.

  Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, καθώς μέρος του διδακτικού υλικού προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Σημειώσεις:

  Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367312
  Ε-mail: gxn@eap.gr