Διαχείριση εδαφικών, υδατικών, ενεργειακών πόρων και αγροτικού περιβάλλοντος

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Τμήμα: Γεωπονίας

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4462/τ Β΄/8-10-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.agro.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία αφορά στην εμπέδωση βασικών και προχωρημένων αρχών, γνώσεων, μεθόδων και δεξιοτήτων στις επιστήμες της Εδαφολογίας, της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Γεωργία, της Μηχανικής Βιοσυστημάτων και της Προστασίας του Αγροτικού Περιβάλλοντος.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. Σκοπός είναι η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για στελέχωση της διοίκησης, έρευνας, εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών, με άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση της γεωργικής έρευνας στην Ελλάδα που θα συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στην στήριξη του έργου των γεωπόνων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη γεωργία γενικά, οδηγώντας στην ανάπτυξη της χώρας. Επιπλέον, μέσω του Π.Μ.Σ. μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται να έχουν οι απόφοιτοι όπως:

  (α) ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού,
  (β) προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων,
  (γ) ορθολογική χρήση λιπασμάτων,
  (δ) ορθολογική διαχείριση γεωργικών αποβλήτων με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος,
  (ε) δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή,
  (στ) χρήση αποβλήτων, υποπροϊόντων κ.λπ. για τους σκοπούς της κυκλικής βιοοικονομίας,
  (ζ) μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  (η) διαχείριση των ενεργειακών πόρων.

  Τα προηγούμενα επιτυγχάνονται με τη θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση-κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση εδαφικών, υδατικών και ενεργειακών πόρων σε σχέση με τη γεωργική παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι γνώσεις αυτές θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους νέους επιστήμονες και θα μπορούν να τις αποκτήσουν στη χώρα μας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δεκτοί γίντονται κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Γεωτεχνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών επιστημών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή άλλων συναφών Τμημάτων.

  Γεωτεχνικών Επιστημών
  Θετικών Επιστημών
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Βιολογίας
  Βιοτεχνολογίας

 • Σημειώσεις: