Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων για την προστασία του κλίματος καθώς και η αδιαμφισβήτητη τάση προς τις επενδύσεις καθαρής ενέργειας αυξάνουν τις ανάγκες για εξειδικευμένα και συνεχώς καταρτιζόμενα στελέχη τα οποία θα υλοποιήσουν τις επενδυτικές δραστηριότητες των αντίστοιχων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» έχει ως κεντρικό στόχο την ολοκληρωμένη επιστημονική εξειδίκευση στελεχών, ικανών να υποστηρίξουν τεχνικο-οικονομικά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και να απασχοληθούν σε ανάλογες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
1. Η ολοκληρωμένη εξειδίκευση των φοιτητών του ΠΜΣ στα εξής επιστημονικά πεδία:
• Διεθνές θεσμικό πλαίσιο στους τομείς παραγωγής – κατανάλωσης ενέργειας σε συσχέτιση με τις παγκόσμιες προτεραιότητες προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων.
• Διαχείριση των καυσίμων με φιλικά περιβαλλοντικές τεχνολογίες και μεθόδους
• Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων.
2. Η γρήγορη ένταξη των αποφοίτων του ΠΜΣ στην αγορά εργασίας και η επιτυχής επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» στοχεύει στην υψηλή εκπαίδευση στελεχών ώστε να επανδρώσουν την λειτουργία και οργάνωση των εταιρειών στην ελληνική και διεθνή αγορά. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των εθνικών και διεθνών εταιρειών.

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
1. Η γρήγορη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η επιτυχής τους επαγγελματική σταδιοδρομία.
2. Η εξειδίκευση στελεχών σε θέματα ενεργειακής τεχνολογίας.
3. Η εξειδίκευση πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, στο διεθνές θεσμικό πλαίσιο της ενέργειας και περιβάλ-λοντος.
4. Η δημιουργία υψηλά ειδικευμένων στελεχών, με αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες, στον τομέα διαχείρισης των καυσίμων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.
5. Η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στη οργάνωση και διοίκηση ενεργειακών επενδύσεων.

Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. οι διπλωματούχοι θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας εταιρειών σε ενεργειακές επενδύσεις με σεβασμό των περιβαλλοντικών όρων. Ως υψηλά ειδικευμένα στελέχη, θα καλύψουν τις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς, και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως στελέχη στην ελληνική, και διεθνή αγορά.