Αναζωογόνηση (MSc in Resuscitation)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3959 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/anazoogonisi/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναζωογόνηση» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Αναζωογόνησης. Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες επαγγελμάτων υγείας στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Αναζωογόνησης, εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή και την εφαρμογή καινούργιων επιστημονικών δεδομένων με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, των χρόνων πριν και μετά την ανακοπή καθώς επίσης και την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος ενδονοσοκομειακά. Επίσης σκοπός είναι η παροχή εκπαίδευσης στη αναζωογόνηση και στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την αναζωογόνηση καθώς επίσης και η αντιμετώπιση του ασθενούς που έχει
  αναζωογονηθεί με επιτυχία στα επείγοντα ή σε γενικό θάλαμο στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
  Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στην «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» θα μπορούν:
  α) να στελεχώσουν Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής και να παράσχουν υψηλής ποιότητας Ιατρική φροντίδα ενδο- και εξωνοσοκομειακά
  β) να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
  γ) να στελεχώσουν με επάρκεια το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
  δ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
  ε) να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
  στ) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ Αναζωογόνηση γίνονται δεκτοί:
  – πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής και λοιπών Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  – πτυχιούχοι ΑΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναζωογόνηση» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» (MSc in Resuscitation).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ κ. Τέσση Ιωάννα στο τηλ.:2112136842 και ώρες 9:00-13:00 ή στο ioannatessi@yahoo.com.