Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σχολή: Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

  Τμήμα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

  Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3125/τΒ/31-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6500

  URL Ιστοσελίδας: http://actuarial.unipi.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» έχει ως στόχο να καταρτίσει στελέχη τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν, αναλύουν, μετρούν και διαχειρίζονται τους κινδύνους που απειλούν τις επιχειρήσεις.

  Με δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές και τραπεζικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους περισσότερους και πιο σύνθετους κινδύνους, η έμφαση δίνεται στον Αναλογισμό και στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

  Ένας ακόμη λόγος που συνηγορεί σε αυτή την επιλογή είναι το γεγονός ότι οι πιο πάνω επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη μονάδες διαχείρισης κινδύνων στο οργανόγραμμα τους και επομένως σας προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης.

  Σιγά-σιγά, όμως, αντιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις άλλων κλάδων τη σπουδαιότητα της αντιμετώπισης των πολυπληθών κινδύνων που απειλούν όχι μόνο την ανάπτυξη αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα τους.

  Έτσι, η αγορά εργασίας στην οποία θα απευθύνεστε αναμένεται να διευρύνεται διαρκώς.

  Προϋπόθεση βέβαια για αυτό αποτελεί η διαρκής βελτίωση του Προγράμματος μας, ώστε να διατηρεί αμείωτο το κύρος του και την αποδοχή του από την Αγορά, αλλά και να παρέχει εφόδια αιχμής σε εσάς.

  Για αυτό, ως ελάχιστους στόχους του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος έχουμε θέσει τους εξής :

  • Να το καταστήσουμε ανταγωνιστικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης του από καθιερωμένους διεθνείς οργανισμούς που καλύπτουν τους τομείς του Αναλογισμού και της Διοικητικής Κινδύνου, με επόμενο βήμα την πιστοποίηση του.
  • Να ενισχύσουμε το κύρος του στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο και να εξασφαλίσουμε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του.

  Έτσι, όλες οι επιλογές μας, όπως π.χ. τα επιμέρους μαθήματα που απαρτίζουν το Πρόγραμμα, η ύλη κάθε μαθήματος, οι δραστηριότητες που συνοδεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία κλπ είναι συνεπείς με τους πιο πάνω στόχους. Στα πλαίσια αυτά άλλωστε εντάσσονται και οι σημαντικές αλλαγές του Ιουνίου 2012 στο Πρόγραμμα Σπουδών.

  Θα ήθελα να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι οι στόχοι εύκολα διαμορφώνονται, αλλά δύσκολα υλοποιούνται. Επομένως, για την υλοποίηση των δικών μας στόχων, χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ όλοι : Οι σπουδαστές, οι διδάσκοντες, οι επιφορτισμένοι με τις υποστηρικτικές λειτουργίες.

  Το κάναμε μέχρι σήμερα, γι αυτό η βελτίωση του ΠΜΣ είναι πραγματικά σημαντική. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Άλλωστε, το τίμημα είναι μεγάλο : Η δική σας επαγγελματική προοπτική.

  Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

  Το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ «Αναλογιστική και Διοικητική Κινδύνου» έχει στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των ασφαλιστικών και τραπεζικών επιχειρήσεων, στους τομείς της διαχείρισης των κινδύνων, της τιμολόγησης των προϊόντων τους κλπ.

  Γι αυτό τον λόγο το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις απαιτήσεις καθιερωμένων διεθνών επαγγελματικών οργανισμών πιστοποίησης, όπως οι CERA, PRMIA και GARP.

  Ειδικότερα, το ΠΜΣ καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις απαιτούμενες γνώσεις στον Αναλογισμό, την Οικονομική Θεωρία, τα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, την Διοίκηση Κινδύνων κλπ, που αποτελούν την εξεταστέα ύλη των πιο πάνω οργανισμών πιστοποίησης.

  Η προσπάθεια ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζεται, ώστε να καταστεί ασφαλέστερη για τους φοιτητές μας η απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης με διεθνή αναγνώριση.

  1. Πιστοποιήσεις στη Διαχείριση Κινδύνων

  1.1. Η πιστοποίηση GARP

  Το Global Association of Risk Professionals (GARP) είναι μια οργάνωση με παγκόσμια αναγνώριση από τους risk managers με ειδικότητα στα χρηματοοικονομικά. Ιδρύθηκε το 1996 και έχει πάνω από 150,000 μέλη σε 195 χώρες. Σκοπός του GARP είναι να ενημερώνει, να εκπαιδεύει, να προωθεί αποτελεσματικές πρακτικές στην διαχείριση κινδύνου αλλά και να φέρνει σε επαφή τους risk managers.

  To GARP απονέμει την πιστοποίηση του Financial Risk Manager (FRM). Το FRM είναι πιστοποίηση που αναγνωρίζεται παγκοσμίως ότι αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και πρακτικής στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 26,000 πιστοποιημένοι risk managers σε όλο τον κόσμο και όσοι έχουν αυτή την πιστοποίηση προτιμούνται και προσλαμβάνονται από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και κυβερνητικούς οργανισμούς και εταιρίες συμβούλων.

  Για την απόκτηση της πιστοποίησης FRM απαιτείται η επιτυχής εξέταση στο θεωρητικό μέρος αλλά και στις εφαρμογές συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων.

  Η GARP πραγματοποιεί εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο σε διάφορα εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο. Οι εξετάσεις (που διαρκούν 4 ώρες) περιλαμβάνουν δύο tests με 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, από τις οποίες πρέπει να απαντηθούν οι 80.

  Το πρώτο test εξετάζει τους υποψήφιους σε μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης, σε βασικές αρχές και μοντέλα μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων και σε κεφαλαιαγορές / παράγωγα.

  Το δεύτερο test τους εξετάζει σε θέματα που αναφέρονται στον Κίνδυνο Αγοράς, τον Πιστωτικό Κίνδυνο, τον Λειτουργικό Κίνδυνο, τη Διοίκηση Κινδύνου και τη Διαχείριση Επενδύσεων.

  Αν οι επιτυχόντες υποψήφιοι έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία, τους δίνεται άμεσα η πιστοποίηση. Αν όμως δεν διαθέτουν αυτή την προϋπόθεση, τους δίνεται περιθώριο 5 ετών να την αποκτήσουν, πριν τους δοθεί η πιστοποίηση FRM.

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται τους κανόνες επαγγελματικής πρακτικής (code of conduct) του GARP. Οι κανόνες αυτοί θέτουν τις επαγγελματικές αρχές (ακεραιότητα, εταιρική ηθική, αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, διακριτικότητα) και τα επαγγελματικά πρότυπα (ευθύνες, κοινά αποδεκτές πρακτικές, επικοινωνία, δημοσιοποίηση) για τους risk managers που φέρουν την πιστοποίηση.

  Το GARP παρέχει την δυνατότητα της δια βίου εκπαίδευσης στα μέλη του.

  Τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του GARP είναι πολλά. Ενδεικτικά:

  Προτιμώνται από τις επιχειρήσεις, αναπτύσσουν περισσότερες και καλύτερες ποιοτικά γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, θεωρείται δεδομένο ότι έχουν την ικανότητα να επιτυγχάνουν υψηλούς στόχους και ότι είναι εξειδικευμένοι στη διοίκηση κινδύνου, γίνονται μέλη ενός δικτύου επαγγελματιών με υψηλά standards, διευρύνουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις και αντίστοιχα τις ευκαιρίες καριέρας, ενισχύουν την επαγγελματική τους οντότητα κλπ.

  Το πρόσφατα αναθεωρημένο ΠΜΣ ‘Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου’ έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φοιτητών που θα θελήσουν να διεκδικήσουν την πιστοποίηση FRM είτε παράλληλα με τις σπουδές τους είτε αφού έχουν αποφοιτήσει από το ΠΜΣ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μαθήματα του ΠΜΣ που καλύπτουν μεγάλο μέρος από τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία ο υποψήφιος της πιστοποίησης FRM πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς από το GARP:

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Για να αξιολογηθεί ένας υποψήφιος σπουδαστής του ΠΜΣ θα πρέπει να είναι απόφοιτος (ή να προσδοκά να ολοκληρώσει τις σπουδές του  μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους) των πιο κάτω τμημάτων :

  • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,
  • Στατιστικής – Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
  • Στατιστικής,
  • Μαθηματικών,
  • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,
  • Οικονομικών,
  • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,
  • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
  • Πληροφορικής,
  • Οποιουδήποτε άλλου συναφούς τμήματος αναγνωρισμένων πανεπιστημίων Εσωτερικού, Εξωτερικού και Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων» (MSc in Actuarial Science and Risk Management).

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γραφείο: ΚΕΚΤ/115) 

  Προϊσταμένη

  • Μπαρτζάκλη Σταυρούλα (Γραμματέας του Τμήματος)
   Τηλ: 2104142083
   Γραφείο: ΚΕΚΤ/115
   Email: sbartz@unipi.gr