Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Πολυτεχνική

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Εντατική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2669/τ.Β΄/6-7-2018 , 4164/τ Β΄/21-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://gtatm.web.auth.gr/el%20(%CF%85%CF%80%CF%8C%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE)

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο σχεδιασμός του χώρου και εντός αυτού η ανάπτυξη και η λειτουργία βασικών συστημάτων (φυσικών και ανθρωπογενών), και ειδικότερα των συστημάτων μεταφορών, περιβάλλοντος και υδατικών πόρων με ιδιαίτερη αναφορά στην ποιοτική διάσταση της θεώρησης τόσο της διαχείρισης των φυσικών πόρων όσο και των συστημάτων μεταφορών. Κυρίαρχο στοιχείο του προγράμματος είναι η συνδυαστική θεώρηση των επιμέρους επιστημονικών περιοχών, στοιχείο που αποτελεί και το ζωτικό συστατικό του ολοκληρωμένου χώρου του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Παράλληλα παρέχει πρόσθετες γνώσεις στην επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων της στατιστικής αλλά και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω κατάλληλου προγραμματισμού.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των αποφοίτων ΑΕΙ στη συνδυαστική θεώρηση βασικών γνώσεων τεχνικών αντικειμένων, καθώς και στην εξειδίκευση σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές με αναφορά στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

  Επίσης, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη θεώρηση σύνθετων προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών της κοινωνίας, με έμφαση στην επιστημονική, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, θεώρηση των βασικών συστατικών του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Τέλος, σκοπός είναι και η υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας στη διαμόρφωση προοπτικών για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών με όρους διάρκειας

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων» μπορούν να γίνουν δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Θετικών και Οικονομικών Επιστημών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Πολυτεχνικών Σχολών
  Θετικών Επιστημών
  Οικονομικών Επιστημών
  Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Διεθνών Σπουδών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  iblioumi@topo.auth.gr
  τηλ. 2310995403