Συστήματα Αυτοματισμού

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2819 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://dpms-as.mech.ntua.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
  «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι: (α) η ενίσχυση της
  επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην περιοχή
  των Συστημάτων Κατασκευών και Παραγωγής και των
  Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής, και
  (β) η παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές αυτές.
  Ειδικότερα, μέσω αυτού του Δ.Π.Μ.Σ. επιχειρείται η
  αναβάθμιση της έρευνας και η παροχή διεπιστημονικής
  και εξειδικευμένης γνώσης, με στόχο τόσο τη θεωρητική,
  όσο και την εργαστηριακή – πρακτική εξάσκηση, στη
  στρατηγικής σημασίας, για τη χώρα μας, περιοχή των
  Συστημάτων Αυτοματισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
  του διατμηματικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα του
  Προγράμματος, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών
  της τεχνολογίας επιστήμης, όπως:
  – Τα συστήματα υποστήριξης και σχεδιασμού κατασκευών και βιομηχανικής παραγωγής, όπως συστήματα
  CAD, CAE, CAM, κ.λπ.
  – Τα συστήματα αυτοματοποίησης και βιομηχανικής
  παραγωγής.
  – Τη θεωρία και εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου
  ελέγχου.
  – Τα ρομποτικά και μηχανοτρονικά συστήματα και τον
  έλεγχό τους.
  – Η τεχνολογία αυτοματισμού θερμικών, φυσικών, χημικών και μηχανικών διεργασιών.
  – Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διοίκησης και οικονομικής υποστήριξης της βιομηχανικής παραγωγής.
  – Τα συστήματα ασφάλειας εργασίας και εγκαταστάσεων, συντήρησης, επεξεργασίας αποβλήτων κ.α.
  – Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διοίκησης και οικονομικής υποστήριξης της βιομηχανικής παραγωγής,
  συστήματα κοστολόγησης παραγωγής.
  – Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιλεγμένης κλαδικής παραγωγής, όπως αδρανή υλικά, χημική βιομηχανία, κ.α.
  Ο σκοπός του προγράμματος είναι:
  Οι περιοχές που καλύπτει το Δ.Π.ΜΣ. «Συστήματα Αυτοματισμού» είναι κατεξοχήν διεπιστημονικές και εξελισσόμενες. Επομένως, απαιτούν τη συνεργασία ικανών
  επιστημόνων και μηχανικών με δυνατότητες καινοτομικής προσέγγισης στα τεχνολογικά προβλήματα που
  προκύπτουν.
  Έχοντας αυτά υπόψη, το Δ.Π.Μ.Σ. «Συστήματα Αυτοματισμού» αποσκοπεί στην ειδίκευση των συμμετεχόντων
  στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης συνεργασίας και έρευνας, ώστε να
  είναι σε θέση να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες
  ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας,
  καθώς και γενικότερα, στις επιστημονικές περιοχές που
  καλύπτει το Δ.Π.Μ.Σ.. Επιδιώκει επίσης την άριστη κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να παράγουν νέα γνώση και
  να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση,
  κρίνεται απαραίτητη και επιδιώκεται η σύνδεση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών του Δ.Π.Μ.Σ.
  με την παραγωγή, με απώτερο στόχο να συμβάλλει στην
  τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Ειδίκευση Α: «Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής».
  Ειδίκευση Β: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών